Skip to content

Beth i'w ddisgwyl o'n cwrs Cefnogi Addysgu a Dysgu

Mae ein cyrsiau wedi’u cynllunio i ddarparu llwybr arloesol i gwblhau prentisiaeth gyda dysgu cydweithredol yn ganolog i’ch profiad. Gallwch ddisgwyl cefnogaeth ar sawl lefel wahanol, sy’n cynnwys yr Hwb A2B – canolbwynt canolog i ymgysylltu â dysgu cydweithredol.

Mynediad unigryw i’n platfform datblygu sgiliau digidol – AspiEd, sy’n cynnig ystod eang o gyrsiau hunan-gyflymder sy’n canolbwyntio ar addysgu a dysgu gyda thechnoleg. Mynychu un o’n INSPIRE Gweithdai i’ch helpu i archwilio cynnwys modiwlau a chyfnerthu dysgu, ynghyd â chefnogaeth yn y gweithle. Rydym yn annog dysgu seiliedig ar brosiect i’ch helpu i ddatblygu ffyrdd arloesol o arddangos yr hyn rydych wedi’i ddysgu. Nid eich aseiniadau nodweddiadol yn unig mohono.

Yr hyn y byddwch yn ei ddysgu yn ystod eich cymhwyster

Dysgwch sut i drosoli technoleg i gefnogi eich rôl a’ch cyfrifoldebau, gan gynnwys sut y gall technoleg gefnogi addysgu a dysgu, yn y dosbarth, mewn grŵp, ac mewn sefyllfaoedd dysgu unigol.

Archwilio rhaglen drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (Cymru), gan gynnwys deddfwriaeth allweddol a chanllawiau statudol. Deall rôl digidol wrth hwyluso cyfleoedd dysgu cynhwysol a chefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Datblygu sgiliau digidol allweddol ac ymwybyddiaeth o offer i gefnogi profiadau dysgu personol. Nodi meysydd datblygiad personol a phroffesiynol i gefnogi gweithgareddau rôl-benodol, a gwella eich CV gyda chymhwyster cydnabyddedig, trosglwyddadwy ac achrededig llawn.

Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu

Mae ein cymhwyster yn rhoi’r offer i chi ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau cymhwysol ar gyfer addysg fodern, gyda’r fantais ychwanegol o ddeall sut y gall digidol gefnogi amcanion ysgol ehangach .

Mae ein cwrs yn ddelfrydol ar gyfer cynorthwywyr addysgu, cynorthwywyr addysgu lefel uwch, staff cymorth dysgu, cynorthwywyr dysgu, a staff cymorth ysgolion. Gall dysgwyr ddewis o ddau lwybr dysgu pwrpasol neu gyfuniad o’r ddau, yn dibynnu ar eich rôl. Dewiswch o gefnogi addysgu a dysgu a chefnogi anghenion dysgu ychwanegol.

Astudiwch o bell, gyda mynediad 24/7 i ystod eang o adnoddau ar-lein. Dysgwch gan ein hyfforddwyr hyfforddwyr arbenigol sydd i gyd â phrofiad a gwybodaeth helaeth o weithio ym myd addysg.

ESQ

Lefel 2

" Mae'r cwrs STL yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n gweithio fel cynorthwyydd addysgu neu mewn rôl gefnogol, sy'n edrych i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth o fewn eu rôl. "

Nick Evans, Hyfforddwr Hyfforddwr, Aspire2Be

Beth sy'n digwydd ar ôl eich hyfforddiant

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich Diploma Lefel 3 Cymorth ar gyfer Addysgu a Dysgu byddwch yn derbyn tystysgrif fel prawf o’ch cymhwyster achrededig llawn newydd.

I ddathlu eich cyflawniad, fe’ch gwahoddir i seremoni raddio flynyddol Educ8 Training i gydnabod y gwaith caled a’r ymroddiad a roddoch i ennill eich cymhwyster.

Os ydych chi am barhau â’ch taith ddysgu, edrychwch ar amrywiaeth o gyrsiau ychwanegol a fydd yn cynyddu eich cyfle i ddringo’r ysgol yrfa ymhellach.

Cefnogi prentisiaethau Addysgu a Dysgu yng Nghymru Cwestiynau Cyffredin

A allaf wneud cais am Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu?

I astudio’r cwrs hwn, rhaid i chi fod mewn swydd cynorthwyydd addysgu, neu rôl gefnogol o fewn ysgol neu sefydliad dysgu. Gallwch fod yn newydd i’ch rôl, neu’n aelod presennol, profiadol o staff sydd eisoes mewn cyflogaeth.

Sut mae gwneud cais am brentisiaeth?

Os ydych chi’n chwilio am swydd newydd ac yn edrych i wneud cais am brentisiaeth, ewch i’n tudalen swyddi gwag i archwilio ein prentisiaethau gwag presennol. Os ydych eisoes mewn rôl addas ac wedi siarad â’ch cyflogwr am gofrestru ar gyfer un o’n cyrsiau, siaradwch ag aelod o’n tîm gwerthu a all eich helpu i ddechrau arni – ewch i’n tudalen cysylltu â ni.

Beth yw’r ymrwymiad amser ar gyfer y brentisiaeth?

Mae hyd y cwrs hwn yn cymryd cyfanswm o 15 mis i’w gwblhau. Bydd disgwyl i chi wneud cyfartaledd o 2-3 awr yr wythnos o hunan-astudio a mynychu cyfarfodydd misol gyda’ch hyfforddwr hyfforddwr wyneb yn wyneb yn y gweithle.

Dysgwr ydw i

Dechreuwch eich gyrfa a gwnewch gais am brentisiaeth neu uwch sgil yn eich rôl bresennol i symud eich gyrfa yn ei blaen.

Rwy'n gyflogwr

Mae angen i fusnesau dyfu. Dysgwch sgiliau newydd trwy ein prentisiaethau a ariennir yn llawn.

Rwy'n rhiant

Mae gennym lawer o brentisiaethau gwag. Bydd eich plentyn yn ennill cyflog tra'n astudio cymhwyster.

Skip to content