Skip to content
Fy Nhaith Brentisiaeth

Cawsom sgwrs â Mitchell Hughes, ein prentis Cyngor ac Arweiniad. Mae’n Swyddog Codi Arian ac Ymrwymiad Cymunedol gyda Mind Cwm Taf Morgannwg ac yn dweud wrthym am ei brofiadau.

Roedd yn rhaid i mi uwchsgilio gan nad oedd gennyf lawer o brofiad

Pan ddechreuais ar y brentisiaeth, roeddwn eisoes yn gweithio i Mind fel Gweithiwr Prosiect Ymyrraeth Digartrefedd. Dim ond am gyfnod byr oeddwn i wedi bod yn y swydd heb fawr o brofiad yn y sector tai. Cynigiwyd y brentisiaeth i mi er mwyn cael dealltwriaeth o ddelio â chleientiaid a chynyddu fy sgiliau.

Roedd y cyflwyniad a’r ymuno yn wych. Roedd y tîm yn groesawgar ac roeddwn i’n teimlo’n gartrefol. Roedd y staff yn deall fy mod yn newydd i’r rôl ac yn mapio fy lefelau profiad yn erbyn y gwaith y byddwn yn ei gwblhau.

Roedd cefnogaeth gan fy Hyfforddwr Hyfforddwr yn anhygoel

Yn dilyn fy anwytho cyfarfûm â fy Hyfforddwr Hyfforddwr, Tracey. Hi fyddai fy mhwynt cyswllt drwy gydol fy mhrentisiaeth. Pryd bynnag roedd gen i ymholiadau neu anawsterau roeddwn i’n teimlo’n gyfforddus yn gofyn am help. Roedd y gefnogaeth gan Tracey yn hollol anhygoel boed dros y ffôn, dros Teams neu drwy e-bost.

Gwnaeth y brentisiaeth fi yn well yn fy swydd

Buom yn trafod y modiwlau a dewisais rai oedd yn addas ar gyfer fy swydd. Mae llawer o’r gwaith ar-lein ac wedi’i lwytho i fyny i’r Dysgwr Moodle a oedd yn syml.

Gan fod y modiwlau yn gysylltiedig â fy ngwaith, buan iawn y dechreuais ddefnyddio fy sgiliau newydd yn fy swydd. Yn syth bin sylwais gymaint roedd fy sgiliau wedi gwella. Roeddwn i’n teimlo’n fwy cyfforddus gyda chleientiaid wrth ddefnyddio’r dulliau strwythuredig roeddwn i wedi’u dysgu o’r brentisiaeth.

Roedd y terfynau amser gwaith yn gyraeddadwy. Cwblheais y gwaith o amgylch ymrwymiadau eraill a fy swydd o ddydd i ddydd. Sylweddolais o gyfnod cynnar y byddai’r brentisiaeth yn cael effaith gadarnhaol ar fy ngwaith a fy ngyrfa.

Roedd derbyn adborth wedi fy helpu i ddysgu

Yn ogystal â’r gwaith ysgrifenedig ac ar-lein, cymerais ran hefyd mewn trafodaethau wedi’u recordio gyda fy nhiwtor wrth ddelio â chleientiaid. Dysgais lawer a chefais adborth rhagorol. Mae Educ8 Training yn gwneud hyn mor dda. Roedd darparu adborth gwerthfawr wrth ddychwelyd fy ngwaith yn allweddol i mi dyfu a dysgu. Roedd awgrymiadau manwl bob amser i’m helpu i symud ymlaen.

Cefnogodd Educ8 fi ar fy siwrnai prentisiaeth

Hoffwn ddiolch i bawb o Educ8 Training a gefnogodd fi ar hyd fy siwrnai prentisiaeth. Fe helpodd fi i ennill profiad, dysgu sgiliau newydd a chryfhau fy sylfaen wybodaeth mewn maes lle roeddwn i’n ddechreuwr go iawn.

Astudio Cyngor ac Arweiniad Lefel 4 gyda ni: Cwrs Cyngor ac Arweiniad (haddontraining.co.uk)

Llun o’r chwith i’r dde:

Ann Nicholas – Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmer

Emily Davey – Rheolwr Cyfrifon Cenedlaethol

Josh Rees – Uwch Reolwr Cyfrifon

Mitchell Hughes – Swyddog Codi Arian ac Ymgysylltiad Cymunedol

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

30th May 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

Chat to us

Skip to content