Skip to content
Achrediad Safon Matrics

Mae’r Educ8 Group (sy’n ymgorffori ISA Training ), sydd wedi’i leoli yn Ystrad Mynach, yn cynnig rhaglenni Prentisiaeth i sefydliadau ar draws De Cymru, wedi’i achredu i’r Safon matrics, gan ddangos y cyngor a chymorth o ansawdd uchel y maent yn eu darparu i’w cyflogwyr a’u dysgwyr.

Sefydlwyd Educ8 Training am y tro cyntaf yn 2004 gan y Cadeirydd, Colin Tucker ac roedd yn canolbwyntio ar greu cwmni hyfforddi o ansawdd uchel a oedd yn cyfrannu at yr economi leol. Heddiw, mae The Educ8 Group (yn ymgorffori ISA Training), yn cyflogi dros 145 o staff ac wedi datblygu pencadlys nodedig yn Nhredomen, Ystrad Mynach. Mae Grŵp Educ8 yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr ledled De Cymru i’w cefnogi i ddiwallu eu hanghenion hyfforddi ac i gefnogi eu huchelgeisiau recriwtio a thwf. Mae’r cwmni’n ymfalchïo yng ngwerthoedd y cwmni, sef Gonestrwydd, Positifrwydd, Parch ac Uniondeb sydd wrth wraidd yr holl gyfathrebu a gweithgareddau.

Y Safon matrics yw’r safon ansawdd ryngwladol ar gyfer sefydliadau sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad (IAG), naill ai fel eu hunig ddiben neu fel rhan o’u gwasanaeth a gynigir.

Dywedodd Roger Chapman, Pennaeth Gwasanaeth matrics ar gyfer The Growth Company: “Mae hwn yn gyflawniad gwych i Grŵp Educ8 a hoffwn longyfarch y tîm ar eu llwyddiant. Rydym yn credu bod arweinyddiaeth gref, gwasanaeth rhagorol a ffocws ar welliant parhaus wrth wraidd gwasanaethau cyngor a chymorth o ansawdd uchel, i gyd wedi’u hategu gan ddefnydd effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael. Cynlluniwyd y Safon matrics i feincnodi sefydliadau yn erbyn arfer gorau yn y meysydd hyn. Gyda’u llwyddiant achredu, mae Grŵp Educ8 yn gweithio i ddarparu’r cymorth gorau posibl i’w cleientiaid.”

Wrth wneud sylwadau ar y wobr, dywedodd Kathryn Wing, Cyfarwyddwr Ansawdd a Chydymffurfiaeth Grŵp Educ8: “Rwy’n hynod falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni unwaith eto gyda’r Safon matrics. Rydym yn cyflwyno rhaglenni Prentisiaeth wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion unigol ac mae’r nod ansawdd yn dathlu’r wybodaeth, y cymorth a’r arweiniad rhagorol y mae Educ8 yn eu darparu i’w holl ddysgwyr drwy gydol eu taith ddysgu”.

I gael rhagor o wybodaeth am y Safon matrics ewch i www.matrixStandard.com .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content