Skip to content
Trailblazer yn y maes gwyddor gofal iechyd

Mae Cwm Taf wedi cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru ar gyfer categori Macro-gyflogwr y Flwyddyn 2022. Rydym yn falch o weithio gyda chyflogwr mor ymroddedig.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (CTM) yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, ysbyty ac iechyd meddwl i 450,000 o bobl sy’n byw ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Amcangyfrifir bod CTM yn cyflogi 15000 o staff sy’n golygu ei fod yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal nesaf at y cyngor lleol.

 

Roedd eu henwebiad yn uniongyrchol gysylltiedig â’u partneriaeth â ni i gyflwyno ein cymhwyster Lefel 4 Gwyddor Gofal Iechyd. Pan lansiwyd y brentisiaeth yn 2021 dyma’r tro cyntaf erioed i’r cymhwyster hwn gael ei gyflwyno yng Nghymru.

 

Dywed Rhian Lewis, partner busnes dysgu a datblygu: “Fel arfer, roedd Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd heb y llwybr hwn yn sownd mewn rolau bandiau 2 a 3 gyda dilyniant cyfyngedig, ond mae hyn bellach yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu, ennill mwy o arian, a gwireddu eu breuddwydion. . Mae cyflwyno’r HCS Lefel 4 yn mynd i’r afael â phrinder sgiliau difrifol a datblygu sgiliau allweddol o fewn y sector trwy “dyfu ein staff ein hunain” yn effeithiol.

 

Mae capasiti wedi bod yn uniongyrchol gysylltiedig â nifer y staff medrus. Mae’r proffesiwn Gwyddor Gofal Iechyd yn broffesiwn gwerth chweil na ddylid ei anwybyddu, mae cael pwynt mynediad prentisiaeth perthnasol yn amlygu’r rhesymau niferus pam mae gyrfa gofal iechyd mor wych. Mae gofal iechyd yn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf sy’n golygu bod gan gyrsiau iechyd gyfraddau cyflogadwyedd graddedigion rhagorol oherwydd bod galw mawr amdanynt.”

 

Bellach mae 17 o ddysgwyr ar y llwybr hwn a bydd hyn yn parhau i dyfu gan fod budd y llwybr hwn eisoes yn effeithio ar allu staff i gefnogi gofal traws-swyddogaethol. Yn flaenorol, roedd y setiau sgiliau arbenigol hyn yn unigryw i rolau swyddi unigol a byddai’n rhaid i’r ddau bersonél hyn fod yn bresennol pan fyddai angen y driniaeth arbenigol.

 

Dywed Ann Nicholas: “Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn haeddu cydnabyddiaeth nid yn unig am eu gwaith arloesol, ond am eu hymrwymiad i gyflawni hyn mewn cyfnod digynsail oherwydd y pandemig.

Mae’r bwrdd iechyd wedi bod dan bwysau di-baid ond wedi deall yr enillion hirdymor, iddyn nhw fel sefydliad a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, o barhau i weithio gyda ni ar ddatblygu a defnyddio rhaglenni Prentisiaethau i gefnogi anghenion hyfforddi a datblygu staff.”

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content