Skip to content
Bod yn Awtistig yw Beth Sy’n Eich Gwneud Chi, Chi

Roedd gan Bethan Power arwyddion o awtistiaeth pan oedd hi yn yr ysgol gynradd. Mae hi nawr yn astudio Gweinyddiaeth Busnes gyda ni ac yn dweud wrthym sut mae hi wedi cael cefnogaeth.

Beth oedd eich oed pan gawsoch ddiagnosis o awtistiaeth?

Ces i asesiad cychwynnol pan oeddwn yn yr ysgol gynradd ond ni chafodd ei ddilyn i fyny. Wrth dyfu i fyny roedd hi bob amser yn amlwg i deulu, ffrindiau ac athrawon fy mod yn arddangos nodweddion. Nid tan 2021 y cefais ddiagnosis o awtistiaeth ac ADHD yn dilyn arhosiad hir yn yr ysbyty.

 

Sut mae’n effeithio arnoch chi a beth mae’n ei olygu?

Mae bod ag awtistiaeth yn golygu fy mod i’n gweithredu’n wahanol. Ni allaf brosesu pethau yr un ffordd ag eraill. Weithiau, mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd prosesu pethau, ond hefyd efallai y byddaf yn sylwi ar rywbeth nad yw eraill yn ei wneud. Rwy’n gweithredu’n uchel iawn, mae’n anodd dweud yn benodol y math o awtistiaeth sydd gan rywun, gan nad oes unrhyw flychau i’w ticio, neu ‘un maint i bawb’

 

A oes angen cymorth arbennig arnoch neu a oes gennych unrhyw fecanweithiau ymdopi?

Mae’n rhaid i mi ddilyn trefn arferol a gall newidiadau achosi pryder. Mae pobl ag awtistiaeth yn fwy tebygol o gael problemau swyddogaethol penodol. Mae gennyf Anhwylder Niwrolegol Gweithredol, sy’n achosi trawiadau a pharlys. Gall fy meddwl gael ei lethu ac achosi’r problemau corfforol hyn, sy’n golygu fy mod angen cefnogaeth gan fy nheulu.

 

Pa gefnogaeth mae Educ8 yn ei gynnig?

Rwyf wedi cael cymaint o gefnogaeth eisoes gan Educ8. Rwyf wedi cyfarfod â staff sy’n cefnogi ag awtistiaeth ac wedi cael cymorth gyda phrofion WEST. Yn ystod fy nghyfnod sefydlu, gwnaeth cydweithiwr yn siŵr fy mod yn gyfforddus ac yn hapus. Eglurodd hefyd y gellir rhoi gwahanol fecanweithiau ar waith i mi. Mae pawb yn Educ8 wedi gweithio gyda mi bob cam o’r ffordd.

 

Pa mor bwysig yw Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd?

Mae’n bwysig iawn gan fod llawer o gamddealltwriaeth o hyd ynghylch pobl ag awtistiaeth. Rwy’n teimlo bod stigma yn gysylltiedig â’r gair Awtistiaeth o hyd. Nid yw bod yn awtistig yn beth drwg, ni waeth ble rydych chi’n cwympo ar y sbectrwm, dyna sy’n eich gwneud chi, chi.

 

A oes unrhyw gamsyniadau am Awtistiaeth ?

Rwyf wedi cael gwybod oherwydd fy awtistiaeth, ni fyddwn yn cael fy nghyflogi, na fyddwn yn gwneud yn dda mewn addysg. Unwaith y bydd pobl yn darganfod fy mod yn awtistig, mae llawer ohonyn nhw’n newid sut maen nhw’n siarad ac yn ymddwyn tuag ataf, fel rydw i’n cael trafferth deall, ac mae fy neallusrwydd yn mynd allan y ffenestr. Mae rhai pobl yn cymryd yn awtomatig nad ydych chi’n gallu emosiynau, cynnal sgwrs, a gweithredu’n gyffredinol.

 

Dysgwch fwy am Weinyddu Busnes: https://haddontraining.co.uk/business-admin

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

19th May 2022

Cynllun Cymhelliant Cyflogwr wedi’i Ymestyn Hyd at Fawrth 2023 ar gyfer Prentisiaid Anabl

Chat to us

Skip to content