Skip to content
Cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Gan Ynyr Higham, Swyddog Datblygu’r Gymraeg yng Ngrŵp Hyfforddiant Educ8

 

Gyda’r byd yn cael ei redeg yn rhithwir, o faterion y wladwriaeth i ddal i fyny a chwisiau, roedd Educ8 eisiau ymuno yn yr hwyl! Rydym wedi ymuno ag Areca Design i greu, dylunio a lansio ein app staff dwyieithog ein hunain – ‘Educ8 Llwybr Arfordir Cymru’ – ‘Taith Gerdded Arfordir Cymru Educ8’. Mae’r ap yn annog pawb i gael ychydig o awyr iach, mynd allan am dro yn eu hardal leol a chofnodi eu camau: olrhain cynnydd rhithwir o amgylch llwybr yr arfordir, sydd tua 500 milltir o hyd. Bydd staff yn ymweld â thirnodau enwog Cymru ar eu taith rithwir: tirnodau sydd wedi chwarae rhan sylfaenol yn hunaniaeth Gymreig, ac sy’n parhau i wneud hynny. Pan fydd staff yn taro ‘carreg filltir’, fel Castell Caerdydd, byddant yn derbyn e-gerdyn post yn dweud wrthynt am ei hanes a’i ddiwylliant.

Trwy greu’r ap rydym yn gobeithio hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant cyfoethog Cymru i aelodau staff Educ8, gan eu hannog i ddefnyddio #Cymraeg2050 i rannu eu lluniau, eu taith a’u profiadau ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn ogystal â hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’i threftadaeth mae ap Taith yr Arfordir yn dod â llawer o fanteision eraill i’n tîm. Rydym wedi creu ein llwybr Educ8 ein hunain yn fwriadol, sy’n golygu bod ein staff yn cael profiad hynod, rydym yn gobeithio y bydd hyn yn eu hannog nhw, yn ogystal â’u ffrindiau a’u teuluoedd, i fynd allan i gerdded: gan feithrin agwedd gadarnhaol at iechyd a lles wrth ddod â phobl ynghyd. Un o’n gwerthoedd craidd yn Educ8 yw ‘positifrwydd’ a thrwy greu’r ap credwn y gallwn gael effaith fuddiol ar iechyd meddwl ein staff, a’r teimlad o undod: cymryd eu meddyliau oddi ar y gwaith a rhoi’r cyfle iddynt fynd allan ac i fyd natur.

Yn y pen draw, rydym hefyd yn gobeithio gwella sgiliau Cymraeg ein staff drwy roi’r cyfle iddynt ryngweithio’n ddwyieithog gyda’r ap. Ar hyd eu taith bydd staff yn dysgu lleoliadau a enwir Cymraeg, hanes Cymru a ffeithiau Cymreig. Trwy hyrwyddo tirnodau Cymreig enwog fel Castell Caerdydd a Bedd Gelert gobeithiwn eu hannog i ymweld â’r lleoliadau hyn gyda ffrindiau a theuluoedd pan fyddant yn gallu gwneud hynny.

Rydym hefyd wedi creu nifer o adnoddau i gefnogi ymgysylltiad staff Cymraeg â dysgwyr. Mae clipiau Powtŵn byr, hwyliog yn cyflwyno Cymraeg achlysurol a geiriau ac ymadroddion defnyddiol, yr ydym yn annog ein staff i’w defnyddio o ddydd i ddydd. Yn y cyfamser mae ein Calendr Diwylliannol newydd yn hysbysu staff a dysgwyr am ddigwyddiadau ledled Cymru ac mae ein postiadau cyfryngau cymdeithasol #DyddMercher Cymraeg yn cynnwys geiriau Cymraeg wythnosol i’w dysgu. Rydym hefyd wedi gwneud defnydd o gyrsiau Cymraeg ar-lein gyda 30+ o’n haelodau staff yn hunan-astudio gyda Cymraeg Gwaith a 18 aelod o staff yn cymryd rhan mewn cwrs pecyn cymorth dwyieithog gyda Sgiliaith, sydd â’r nod o gynnig cyngor ar arfer gorau, hyfforddiant ac adnoddau i wella sgiliau a phrofiadau dwyieithog dysgwyr.

Ymunais i fy hun â Grŵp Hyfforddi Educ8 ym mis Hydref 2020, fel rhan o nod y sefydliad i chwarae rhan ganolog yn natblygiad yr iaith Gymraeg a dathlu ei diwylliant. Mae strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru yn nodi cynllun hirdymor Cymru i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac mae Educ8 yn falch o chwarae rhan i gyflawni hynny.

Eisiau cymryd rhan?

Mae sawl ffordd o gymryd rhan mewn digwyddiad cerdded arfordirol. Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffech ei wneud, yna gallwch ymweld â gwefannau canlynol Llwybr Arfordir Cymru am ragor o wybodaeth:

https://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en

https://www.walkthewalescoastpath.co.uk/

https://www.walescoastpath.gov.uk/plan-your-visit/interactive-coast-path-map/?lang=en#

 

Cofiwch rannu eich lluniau, teithiau a phrofiadau ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #Cymraeg2050.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content