Skip to content
Cyflogwr Bach y Flwyddyn yn Rownd Derfynol am ymrwymiad i hyfforddi a chadw staff

Yr wythnos diwethaf croesawyd y newyddion cyffrous bod meithrinfa Gymraeg Si Lwli wedi cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru ar gyfer categori Cyflogwr Bach y Flwyddyn. Bydd y seremoni wobrwyo ar-lein yn cael ei chynnal ar Dachwedd.

 

Mae gan Si Lwli 20 o weithwyr gyda chenhadaeth o gefnogi anghenion ieithyddol sensitif pob teulu. Maent yn darparu amgylchedd cartrefol, cyfeillgar a chefnogol wrth ddiwallu anghenion cyfannol y plant y maent yn ymgysylltu â nhw – gan ymfalchïo mewn cyfathrebu rhagorol rhwng staff a theuluoedd.

 

Mae prentisiaethau wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r busnes

Mae prentisiaethau wrth galon eu dysgu, astudir 18 o brentisiaethau dros y 5 mlynedd diwethaf. Mae’r rhaglenni prentisiaeth hyn wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i lwyddiant a chynaliadwyedd y busnes bach, lleol hwn.

 

Mae buddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad eu staff wedi helpu i gadw staff, gan roi cymhelliant clir iddynt aros yn y busnes. Ar ben hyn, mae recriwtio staff newydd i brentisiaethau wedi dod â sgiliau a thalent ffres i’w tîm, gan wella ansawdd y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu.

 

Arallgyfeirio eu gweithlu trwy brentisiaethau

Meddai Kim Hellyar, Rheolwraig: “Bu cymaint o fanteision o ymgorffori prentisiaethau yn Si Lwli. Mae ffocws mawr wedi bod ar uwchsgilio gweithwyr presennol a recriwtio talent ffres – gan roi mantais gystadleuol i Si Lwli i feithrinfeydd eraill.

 

Mae’r bartneriaeth ag Educ8 Training wedi sicrhau bod ein rhaglen brentisiaeth wedi aeddfedu ac wedi esblygu’n barhaus. O ganlyniad, mae Si Lwli bellach yn cynnig ystod eang o lefelau i alluogi mwy o weithwyr i ddatblygu eu gyrfaoedd trwy brentisiaethau.

 

Mae’r Rhaglen Brentisiaethau hefyd wedi gwella amrywiaeth y timau. Yn Si Lwli mae darpariaeth y Brentisiaeth wedi cyrraedd pobl o gefndiroedd amrywiol, gan agor cyfleoedd i bawb ac arallgyfeirio’r gweithlu.”

 

 

Dathlu llwyddiannau

 

Mae Si Lwli hyd yn oed wrth ei bodd yn dathlu llwyddiant staff, ac mae ganddyn nhw ap preifat maen nhw’n ei ddefnyddio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i deuluoedd a rhannu newyddion da gyda nhw. Maent bob amser yn rhannu pan fydd eu staff yn cwblhau prentisiaeth ac mae ganddynt gylchlythyr i ddathlu llwyddiant.

 

Croesi ein bysedd yma yn Educ8 – byddai Si Lwli yn enillydd haeddiannol o’r wobr hon.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content