Skip to content
DARGANFOD ANgerdd AM WAITH GOFAL GYDA CHEFNOGAETH GAN EDUC8

Yn 26 oed, cafodd Lucy Williams ei diswyddo o’i swydd mewn ffatri heb unrhyw gymwysterau a dim cynllun ar gyfer ei chamau nesaf. Gyda chymorth Educ8, canfu ei hangerdd fel gweithiwr cymorth ac ni edrychodd yn ôl. 14 mlynedd yn ddiweddarach, mae hi’n gweithio ei swydd ddelfrydol fel Rheolwr Gwasanaeth Galwedigaethol ar gyfer Gwerthoedd mewn Gofal.

Dod o hyd i angerdd mewn gwaith gofal

Ar ôl i mi golli fy swydd, es yn ôl ac ymlaen i’r Ganolfan Waith yn ceisio gweld beth oedd allan yna i mi. Argymhellodd rhywun wneud cwrs gydag Educ8, ar y pryd roedd yn NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Nid oedd mor hawdd ag y mae nawr i gael swydd mewn gofal, roedd yn rhaid i chi gael cymwysterau o’r blaen. Felly, tra’n ddi-waith dechreuais weithio tuag at fy NVQ. Pan oeddwn hanner ffordd drwodd, fe wnes i gais am swydd mewn gofal ac roeddwn yn llwyddiannus, felly fe wnes i orffen y cymhwyster yn y swydd. Gwnaeth Educ8 fi i weithio mewn gofal ac rwyf wedi bod yma ers hynny.

Roedd astudio fy NVQ yn teimlo’n naturiol

Roedd gen i ddiddordeb bob amser mewn gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu ond yn ôl wedyn roeddwn i’n meddwl bod yn rhaid i chi fod yn gymwys felly fe wnes i osgoi’r llwybr hwnnw oherwydd doedd gen i erioed unrhyw gymwysterau mewn gwirionedd. Nid oedd yr ysgol yn fy niddori mewn gwirionedd, a gadewais heb ddim byd, dim TGAU a es i ddim i’r coleg. Es i’n syth i weithio mewn ffatri. Pan ddechreuais fy NVQ, oherwydd fy mod yn dysgu am rywbeth yr oeddwn yn angerddol yn ei gylch, roedd yn teimlo’n naturiol. Yn amlwg fe’i bwriadwyd i mi gan na fyddwn yn dal yma nawr.

Aeth prentisiaethau â mi i ble rydw i

Mae prentisiaethau wedi helpu llamu a ffiniau yn fy ngyrfa. Dechrau arni yn enwedig – doeddwn i ddim yn gwybod dim am y sector gofal. Felly rhoddodd gwneud y 6 mis cyntaf hwnnw o hyfforddiant tuag at fy NVQ yr holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnaf i ddechrau rôl y gweithiwr cymorth. Yna roedd gwneud fy lefel 3 yn wahanol eto, ond roeddwn i’n gallu dewis modiwlau o gwmpas pethau roedd gen i ddiddordeb ynddynt fel meddyginiaeth. Dechreuodd fy ngyrfa a nawr mae’r holl wybodaeth a sgiliau rydw i wedi’u dysgu trwy astudio wedi fy sicrhau lle rydw i.

Dydych chi byth yn rhy hen i astudio

Rwyf bellach wedi symud ymlaen i astudio Lefel 5 Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydw i wedi cyrraedd lle rydw i eisiau bod o fewn y cwmni, ond roeddwn i eisiau gwneud y cwrs i mi fy hun, ei gael o dan fy ngwregys i weld beth all ddod i mi. Mae amser i ddysgu bob amser, does dim ots pa mor hen ydych chi.

Mae gan Educ8 enw da iawn yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan ddarparu hyfforddiant am 18 mlynedd. Rydym yn cynnig cymwysterau o Lefelau 2 i 5 – darganfyddwch fwy.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content