Skip to content
Dod y cwmni canolig ei faint gorau i weithio iddo yn y DU

Yn Educ8 Training rydym yn angerddol am ymgysylltiad a lles gweithwyr. Yn gynharach eleni, cawsom ein henwi yn Rhif 1. cwmni canolig ei faint gorau i weithio iddo yn y DU gyfan. Roedd y clod oherwydd gwaith caled ac ymroddiad staff ar draws y cwmni ac arweinyddiaeth gref gan y Prif Swyddog Gweithredol Grant Santos a’r uwch dîm arwain. Yn y sesiwn holi-ac-ateb hwn, mae Grant yn rhannu ei fewnwelediad ar adeiladu diwylliant gweithle o amgylch gwerthoedd a lles staff.

Sut ydych chi’n adeiladu diwylliant cyflogaeth o amgylch gwerthoedd?

Mae arweinyddiaeth yn ymwneud ag arwain o’r tu blaen; mae’n hanfodol bod arweinwyr yn gosod naws y busnes ac yn dangos cysondeb â gwerthoedd ac ethos y busnes.

Nid yw gwerthoedd yn rhywbeth y gallwch chi ei godi pan fyddwch chi eisiau a gollwng pan fo’n gyfleus. Rydym wedi cael achlysuron lle rydym wedi cael ein herio gyda rhai penderfyniadau mawr a’n hannog i fynd yn groes i’n gwerthoedd craidd. Gallwch ddweud llawer gan berson, cwmni a hyd yn oed arweinwyr os ydynt yn gyson â’u gwerthoedd, er gwaethaf y cyfleoedd a’r heriau y gallent eu hwynebu.

Wrth i ni aeddfedu fel busnes, mae recriwtio pobl gyda’r ffit a’r gwerthoedd cywir wedi dod yn brif flaenoriaeth i ni. Gellir addysgu sgiliau a gwybodaeth, ond ni all gwerthoedd ac ethos. Fel busnes sy’n seiliedig ar bobl, mae’n hollbwysig creu diwylliant sy’n seiliedig ar werthoedd yn seiliedig ar egwyddorion cadarn.

Nid yw gwerthoedd ar y wal nac ar ein gwefan yn unig. Rydym yn siarad am werthoedd ac yn herio ein gilydd ym mhob cyfarfod ar draws y busnes.

Beth all cyflogwr ei wneud i gefnogi lles staff?

Un o’r mentrau mwyaf llwyddiannus yr ydym wedi’i rhoi ar waith yw amser adnewyddu8. Mae gan bob aelod o staff 30 munud bob dydd i dreulio amser i ffwrdd o’r gwaith ac adnewyddu eu hunain8. Mae’r amser wedi’i gau allan yn nyddiadur ar-lein pawb. Mae staff yn defnyddio’r amser i wneud ymarfer corff, darllen llyfr, coginio, mynd â’u ci am dro, ac mae ganddynt 30 munud i ffwrdd o’r sgrin i gefnogi eu lles.

Yn ystod y 18 mis diwethaf, gyda phobl yn gweithio gartref, rydym yn cydnabod nad oes gan bawb fynediad i swyddfa neu astudiaeth gartref. Roedd rhai pobl yn gweithio ar ymyl eu gwely nad oedd yn ffafriol i gefnogi eu lles a’u hiechyd meddwl. Cyflwynwyd £150 o Lwfans Gweithfan Iach gennym i gefnogi staff i brynu eitemau dynodedig ar gyfer gweithle iach yn y cartref.

Er mwyn sicrhau bod gan bawb fynediad uniongyrchol 24/7 at yr uwch dîm arwain, sefydlwyd canolfan holi ac ateb hefyd. Gall gweithwyr nawr ofyn cwestiynau yn ddienw. Mae ein huwch dîm arwain hefyd wedi cynnal sesiynau llesiant 1-2-1 wythnosol gydag aelodau’r tîm. Mae gennym hefyd sesiynau cyfathrebu8 sy’n rhoi mynediad bob yn ail wythnos i’r uwch dîm arwain.

Fe wnaethom hefyd greu ein cynllun gweithredu lles. Mae hwn yn ganllaw llesiant strwythuredig i reolwyr ei roi ar waith os yw gweithiwr yn teimlo’n goch neu’n oren gyda’i iechyd meddwl.

Sut gall cyflogwr a’i staff elwa o gynlluniau achredu fel Cwmnïau Gorau?

Rydyn ni wedi bod yn rhan o’r Cwmnïau Gorau ers saith mlynedd. Mae wedi bod yn daith anhygoel. Ein huchelgais ar gyfer y tair blynedd diwethaf oedd bod ar y brig. Yr egni, y penderfyniad, y dycnwch a’r ymdrech anhygoel gan bawb yn Educ8 a’n helpodd i gyflawni’r freuddwyd hon.

Mae cais y Cwmnïau Gorau yn gofyn am arolwg dienw i’w gwblhau gan staff. Yna caiff ei ddadansoddi ac mae’n rhan o’r sgôr mynegai.

Rydym yn defnyddio Cwmnïau Gorau fel baromedr i brofi tymheredd ymgysylltiad, lles a hapusrwydd staff. Mae’n ein helpu i nodi meysydd i’w gwella a phocedi yn y busnes lle mae angen inni ymgysylltu’n well.

Mantais arall y clod yw denu talent newydd i’r busnes. Mae hyn yn hanfodol i fusnesau sydd am dyfu a dod o hyd i’r bobl iawn i gefnogi’r twf hwnnw.

Sut gall cyflogwyr ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol?

Mae’n her fawr. Mae’n anhygoel o anodd sicrhau ein bod yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol, mewn llawer o achosion nid ydym yn gwybod beth yw swyddi’r dyfodol.

Fel cyflogwyr, mae’n bwysig inni gael yr hanfodion yn iawn. Mae angen inni alinio’r strategaeth a’r amcanion busnes, â’n strategaeth datblygu’r gweithlu.

Mae datblygu gweithlu yn hanfodol i unrhyw fusnes. Mae sgiliau’n esblygu’n gyflymach nawr nag ar unrhyw adeg yn ystod ein hoes – edrychwch ar sgiliau digidol. Mae’r 18 mis diwethaf wedi ein catapultio i oes ddigidol newydd. Rydym eisoes yn dal i fyny i sicrhau bod gan ein staff y sgiliau a’r wybodaeth i wneud y defnydd gorau o’r technolegau digidol hyn.

Rydym yn clywed llawer am sgiliau trosglwyddadwy, byddant yn dod yn bwysicach fyth yn y dyfodol gan fod angen i sgiliau esblygu ochr yn ochr â’r chwyldro digidol a gwyrdd.

Darganfyddwch pa sectorau rydyn ni’n gweithio gyda nhw a sut gallwn ni helpu’ch busnes.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content