Skip to content
Dysgu gydol oes: pam mae prentisiaethau oedolion yn bwysicach nag erioed

Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn gyfystyr ag addysg a dysgu, gyda myfyrwyr ar draws y DU dim ond yn ddiweddar yn mynd yn ôl i’r ysgol, coleg, neu brifysgol, efallai hyd yn oed yn cychwyn ar gyrsiau a phynciau newydd.

Ond mae’r wythnos hon yn arbennig yn ein hatgoffa nad pobl ifanc yw’r unig rai sydd â mynediad at addysg. Rhwng 17 a 23 Hydref, mae Wythnos Addysg Oedolion yn annog cymaint o bobl â phosibl i ddarganfod eu hangerdd a pharhau â’u dysgu.

Mae Educ8 Training Group, un o ddarparwyr hyfforddiant a phrentisiaethau mwyaf blaenllaw Cymru, wedi gweld effaith dysgu gydol oes yn uniongyrchol, wrth i ddysgwyr elwa ar ddysgu cyfunol arloesol a Hyfforddwyr Hyfforddwyr arbenigol diwydiant i helpu pobl i gyflawni eu gorau a chyflymu yn eu gyrfaoedd.

Gan gynnig addysg a datblygiad ymarferol mewn lleoliadau bywyd go iawn ar draws ystod o sectorau, o iechyd a gofal cymdeithasol, i reoli busnes, i farchnata, mae prentisiaethau yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa neu ennill sgiliau newydd.

Ar ôl cwblhau tair prentisiaeth ar draws rhychwant ei gyrfa, mae Louise John yn hyrwyddo dysgu gydol oes gan ei fod yn caniatáu iddi gydbwyso bywyd cartref a gwaith gyda’i datblygiad personol.

Ar ei chymhwyster Cyngor ac Arweiniad Lefel 4 diweddaraf a gwblhawyd gydag Educ8 Training, dywedodd: “Dechreuais ar y brentisiaeth hon i wella fy sgiliau a gwybodaeth yn ogystal â chael cymhwyster ffurfiol i brofi fy set sgiliau a dangos tystiolaeth ohono.

“Roedd gen i aseswr cydymdeimladol iawn a oedd yn gallu fy nghynorthwyo o ran cael trafodaethau gyda mi yn lle gosod llawer o dasgau ysgrifenedig, i leddfu pwysau gwaith a bywyd cartref.

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn cefnogi pobl i ‘newid eu stori’ a chynnig cyfle am ddechrau newydd, yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru i sefydlu Cymru fel ‘Cenedl Ail Gyfle’ ar gyfer dysgu gydol oes.

I LucyWilliams, cychwyn prentisiaeth yn 26 oed oedd yn agor drysau newydd yn ei gyrfa ar ôl cael ei diswyddo o’i swydd ffatri heb gynllun ar gyfer y camau nesaf.

Wrth ddysgu gydag Educ8, sylweddolodd ei hangerdd fel gweithiwr cymorth ac nid yw erioed wedi edrych yn ôl: erbyn hyn 14 mlynedd yn ddiweddarach mae Lucy yn gweithio yn ei rôl ddelfrydol fel Rheolwr Gwasanaeth Galwedigaethol ar gyfer Gwerthoedd mewn Gofal.

“Roedd gen i ddiddordeb bob amser mewn gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu ond yn ôl wedyn roeddwn i’n meddwl bod yn rhaid i chi fod yn gymwys, felly fe wnes i osgoi’r llwybr hwnnw. Argymhellodd rhywun wneud cwrs gydag Educ8, Felly, tra’n ddi-waith dechreuais weithio tuag at fy NVQ lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol,” meddai.

“Pan oeddwn hanner ffordd drwodd, fe wnes i gais am swydd mewn gofal ac roeddwn yn llwyddiannus, felly fe wnes i orffen y cymhwyster yn y swydd. Gwnaeth Educ8 fi i weithio mewn gofal ac rwyf wedi bod yma ers hynny.

Rwyf bellach wedi symud ymlaen i astudio fy Lefel 5 mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

“Rydw i wedi cyrraedd lle rydw i eisiau bod o fewn y cwmni ond roeddwn i eisiau gwneud y cwrs i mi fy hun, ei gael o dan fy ngwregys i weld beth all ddod i mi. Mae amser i ddysgu bob amser, does dim ots pa mor hen ydych chi.”

 

Eisiau newid eich stori? Dysgwch fwy am gyfleoedd prentisiaeth newid bywyd gyda Educ8

 

 

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content