Skip to content
Gwyddonydd Biofeddygol y GIG yn cwblhau ein cymwysterau Arwain a Rheoli ILM

Cawsom sgwrs â Sandra Morgan, Uwch wyddonydd Biofeddygol gydag Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro a ddywedodd wrthym am ei phrofiadau o gwblhau ein cymwysterau ILM lefel 4 a 5 mewn Arwain a Rheoli.

A allwch chi ddweud wrthym am rôl eich swydd a sut y bydd y cymhwyster yn eich helpu?

Rwy’n Uwch wyddonydd Biofeddygol gydag ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro lle rwyf wedi bod yn fy rôl rheoli canol presennol ers 4 blynedd. Rwy’n rheoli cyfanswm o 12 aelod o staff. Ar ôl ennill cymwysterau ILM Lefel 4 a 5 rwyf wedi ennill dysgu ychwanegol a damcaniaethau y gallaf eu defnyddio nawr i reoli fy staff yn fwy llwyddiannus.

A yw’r sefydliad yn annog datblygiad staff ac a yw llawer o staff yn cymryd rhan?

Mae ein rolau yn gofyn am gefndir gwyddonol i raddau helaeth. Mae’n ofynnol i bob aelod o staff a recriwtir feddu ar o leiaf gradd ar lefel mynediad. Mae yna hefyd lawer iawn o ddysgu mewnol y mae’n rhaid i bob aelod o staff ei gwblhau i ddod yn gymwys ac aros yn gymwys yn ogystal â chyrsiau mewnol y gall unrhyw weithiwr eu cwblhau.

Fodd bynnag, unwaith y bydd staff yn symud i rolau rheoli, argymhellir cymwysterau fel ILM mewn arweinyddiaeth a rheolaeth sydd fel arfer yn cael eu cwblhau gyda sefydliadau allanol fel Educ8.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio’r cymhwyster?

Er fy mod yn teimlo bod gennyf sgiliau pobl da, nid oedd gennyf unrhyw gymhwyster na dogfen i adlewyrchu hyn yn ffurfiol. Ar ôl cwblhau ILM lefel 4 a 5 rwy’n teimlo bellach fy mod mewn sefyllfa well i reoli staff yn fwy llwyddiannus.

Sut daethoch chi o hyd i’r gefnogaeth gan Educ8 ac a fu’n rhaid i chi astudio o gwmpas ymrwymiadau eraill (bywyd teuluol ac ati)?

Mae gen i fywyd gwaith a chartref prysur gyda dau o blant. Fodd bynnag, roedd yr apwyntiadau’n hyblyg ac yn cael eu trefnu bob amser i siwtio fi a’m calendr. Pe bawn i’n teimlo fy mod yn cael trafferth gyda darn penodol o waith fe helpodd fy Hyfforddwr Dysgu i’m harwain i’r cyfeiriad cywir. Yn ogystal, roedd dechrau a diwedd pob cyfarfod bob amser yn cynnwys sgwrs gymdeithasol felly nid oedd cyfarfodydd byth yn teimlo’n rhy feichus.

Dysgwch fwy am ein cymwysterau ILM yma

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content