Skip to content
lansio Prentisiaeth Gwyddor Gofal Iechyd gyntaf Cymru

Educ8 yw’r cyntaf yng Nghymru i lansio cymhwyster Prentisiaeth Gysylltiedig Lefel 4 Gwyddor Gofal Iechyd newydd, gan weithio mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd GIG Cymru.

Rydym yn falch o fod yn cefnogi’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i fynd i’r afael â phrinder sgiliau a datblygu sgiliau allweddol o fewn y sector iechyd, lle mae capasiti yn uniongyrchol gysylltiedig â nifer y staff medrus.

Mae blwyddyn sydd wedi gweld galw digynsail ar y GIG, yn sgil y pandemig COVID-19, hefyd wedi gweld lefelau cynyddol o werthfawrogiad i weithwyr gofal iechyd a gwasanaethau rheng flaen. Ym mis Ionawr eleni, adroddodd y Sefydliad Iechyd bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y bobl sydd eisiau gweithio i’r GIG.

Yn ystod y misoedd diwethaf, amlygwyd bod prentisiaid sy’n gweithio i’r GIG wedi bod o gymorth sylweddol yn ystod cyfnod mwyaf heriol pandemig y Coronafeirws, gyda Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, yn cydnabod bod angen sicrhau’r y genhedlaeth nesaf o weithwyr y GIG yn fedrus, yn hyblyg ac yn barod am waith er mwyn cefnogi ein hadferiad economaidd.

Dywedodd Liz Hargest, Rheolwr Datblygu Addysg gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC): “Mae’r Fframwaith hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn rhan o gyfres o adnoddau sydd ar gael i gefnogi datblygiad staff ac adeiladu ar y gwasanaethau o ansawdd uchel sydd eisoes wedi’u darparu. . Gan gynnig gwybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy mewn dros 50 o ddisgyblaethau, bydd y cynllun achrededig nid yn unig yn uwchsgilio unigolion ond hefyd yn darparu datrysiad cynaliadwy a fydd o fudd i bawb.”

Mae’r Rhaglen Brentisiaeth yn broses hybrid sy’n galluogi staff y GIG i ddysgu wrth weithio, gyda llawer o’r cwrs yn cael ei brosesu ar-lein. Mantais sylweddol o’r rhaglen sy’n cael ei chyflwyno yn y fformat hwn yw’r fantais o allu ‘ennill wrth ddysgu’ tra hefyd yn gallu aros yn yr ardaloedd y maent yn byw, trwy weithio gyda’u byrddau iechyd lleol.

Rhannodd Sarah Kent, Cydgysylltydd RTT yn Adran ECG Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ei phrofiad o’r cymhwyster: “Rwyf wedi gweithio yn yr adran Cardio-Anadlol ers amser maith ac wedi gweld fy niddordebau a fy nghalon yn perthyn erioed. yma. Bydd cael y cymhwyster hwn yn golygu y gallaf gyflawni fy mreuddwyd a datblygu fy sgiliau a gwybodaeth yn y profion diagnostig cardiaidd a gallu cynorthwyo fy nghydweithwyr mewn modd mwy cymwys. Mae hyn yn golygu y bydd yr adran yn elwa o aelodau mwy profiadol o staff yn eu rhyddhau o lwyth gwaith trwm iawn gan ddefnyddio fy nhrosglwyddadwy hyd eithaf fy ngallu.”

Bydd y cymhwyster Lefel 4 yn cefnogi dysgwyr i rolau awdioleg cynorthwyol, gwyddor gwaed a pheirianneg glinigol i enwi dim ond rhai, gyda dysgwyr yn gallu cofrestru o sefydliadau GIG ledled Cymru. Tra bod y rhaglen yn rhedeg ar draws Cymru gyfan, mae’r prosiect wedi’i arwain gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (BIP CTM).

Dywedodd Rhian Lewis, Rheolwr Cynorthwyol Dysgu a Datblygu yn BIP CTM: “Mae’n wych gweld cydnabyddiaeth i’r staff sydd eisoes yn gweithio’n galed ac yn datblygu eu sgiliau. Bydd y cymhwyster yn creu cyfleoedd datblygu pellach ac yn sicrhau eu bod ar gael i staff lle maent yn byw, yn eu hardal leol a thrwy eu Bwrdd Iechyd lleol. Mae hwn yn ddatblygiad hynod gyffrous. ”

Educ8 yw’r darparwr hyfforddiant cyntaf yng Nghymru i gyflwyno’r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 4 arloesol, gan gyfuno’r arbenigedd dysgu galwedigaethol yn Educ8 ag arbenigwyr pwnc yn y gwasanaeth iechyd.

Wrth siarad ar lansiad y cymhwyster, ychwanegodd Ann Nicholas, Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmer yn Educ8: “Rydym wrth ein bodd mai ni yw’r darparwr cyntaf i ddod â’r Rhaglen Brentisiaeth hon y mae mawr ei hangen i Gymru. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi nod Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y prentisiaid a gyflogir yng Nghymru ac atal prinder sgiliau yn y GIG yn y dyfodol. Mae eleni wedi bod yn heriol i ni i gyd, ond nid lleiaf ein gweithwyr gofal iechyd a rheng flaen anhygoel.”

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content