Skip to content
Mae Educ8 Training yn cefnogi busnesau sydd â phrentisiaeth werdd gyntaf yng Nghymru

Mae Educ8 Training ar fin lansio ei gymhwyster newydd cyffrous mewn Rheoli Ynni a Charbon Lefel 3. Bydd y cwrs yn helpu busnesau i symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy a gwneud newidiadau i fodloni Agenda Sero Net Llywodraeth Cymru ar gyfer 2050.

Mae ein Rheolwr Cymwysterau Simone Hawken yn dweud wrthym pam ei bod yn hanfodol i fusnesau Cymru hyfforddi staff mewn sgiliau gwyrdd ar gyfer y dyfodol.

 

Beth yw Rheoli Ynni a Charbon?

Mae rheoli ynni a charbon yn ymwneud â deall, mesur ac optimeiddio defnydd ynni a charbon cwmni. Ariennir ein cwrs yn llawn gan Lywodraeth Cymru – sy’n golygu dim cost i’r busnes na’r dysgwr. Bydd yn helpu busnesau a dysgwyr i wneud dewisiadau a phenderfyniadau gwell trwy newid meddylfryd ac ymddygiad.

Mae’n hanfodol i sefydliadau sy’n ceisio lleihau costau a chyrraedd targedau mewn rhai meysydd. Megis rheoli carbon a dŵr a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Mae ein cymhwyster wedi’i gynllunio ar gyfer pob diwydiant a bydd yn helpu i gefnogi’r gymuned leol a Chymru lanach.

Pam fod cynaliadwyedd yn bwysig?

Bydd ein prentisiaeth yn helpu pob sector gyda datblygu cynaliadwy. Mae’n rhoi cyfle i gyflogwyr ddatblygu gweithlu gwyrddach gyda sgiliau penodol iawn.

Bydd ymchwydd enfawr mewn swyddi ledled Cymru sy’n galw am sgiliau gwyrdd. Bydd Educ8 Training yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i lenwi’r gofynion sgiliau hyn. Er mai cam bach ydyw, mae’n gam i’r cyfeiriad cywir gyda’r gobaith y bydd y gymuned ehangach, ryngwladol yn dilyn. Gyda ffocws o’r fath ar ddatblygu cynaliadwy, rydym yn gobeithio datblygu hyd yn oed mwy o gymwysterau gwyrdd.

Pwy all ei astudio?

Mae’r cymhwyster rheoli ynni a charbon ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Mae’n addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn rôl rheoli ynni, neu debyg, mewn sefydliadau o bob maint a sector. Mae hefyd yn briodol i’r rhai sy’n gweithio mewn rolau cyfleusterau neu gyllid gyda chyfrifoldeb am reoli ynni a charbon yn eu sefydliad eu hunain.

Bydd angen i chi allu gweithio gydag amrywiaeth o unigolion megis cwsmeriaid a chyflenwyr i gael mynediad at, dadansoddi a deall defnydd ynni a dŵr y sefydliad. Cefnogi sefydliadau i gyflawni amcanion a thargedau lleihau ynni a chostau.

Beth fyddan nhw’n ei astudio?

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddysgwyr i’w helpu i wneud dewisiadau gwell i ddod yn fwy cynaliadwy ac ynni-effeithlon, yn y gwaith a gartref.

Mae’r cymhwyster wedi’i rannu’n unedau gorfodol a dewisol er mwyn i’r dysgwr allu datblygu sgiliau mewn meysydd arbenigol. Megis deall a dadansoddi defnydd ynni a nodi cyfleoedd i arbed arian a lleihau allyriadau carbon. Dysgu cyfrannu at y strategaeth rheoli ynni gyffredinol, cydymffurfiaeth reoleiddiol a chyfreithiol a statws adrodd y busnes.

Dilyniant gyrfa ac astudiaeth bellach

Mae ein cwrs yn cynnig sgiliau trosglwyddadwy a chyfleoedd agored i symud ymlaen i amrywiaeth o rolau. Fel Rheolwr Ynni, Uwch Reolwr Ynni, Rheolwr Ynni Siartredig, neu arbenigwr fel Rheolwr Caffael Ynni, Rheolwr Effeithlonrwydd Ynni neu Reolwr Cyfleusterau.

Rydym hefyd yn cynnig dilyniant trwy ein cwrs Rheoli Prosiect Lefel 4 ac ILM Lefel 4 Arwain a rheoli. Hyfforddwch eich staff fel y gallant dyfu a datblygu sgiliau i ddiogelu eich busnes at y dyfodol.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio Lefel 3 Rheolaeth Ynni a Charbon. Cofrestrwch eich diddordeb heddiw. https://bit.ly/3z8lhhR

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content