Skip to content
Mae Educ8 yn mynd i’r afael â’r 5 myth mwyaf am brentisiaethau

Yng nghanol diwrnod canlyniadau TGAU a Lefel A, mae myfyrwyr a rhieni yn aros yn bryderus i weld beth sydd y tu mewn i’r amlenni holl bwysig hynny.

Yn ogystal â’r oriau hir o adolygu a nerfau yn y neuadd arholiadau, mae llawer o bobl ifanc wedi treulio’r flwyddyn yn cynllunio eu camau nesaf.

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o brentisiaethau, mae llawer o gamsyniadau amdanynt o hyd. Rydym yma i chwalu’r mythau hyn a phrofi bod prentisiaethau yn gymwysterau gwerthfawr i bawb.

‘Mae prentisiaethau ar gyfer sgiliau galwedigaethol yn unig, fel plymio neu drin gwallt.’

Er ei bod yn wir bod cyrsiau ar gyfer y mathau hyn o sgiliau, mae llawer mwy o opsiynau ar gael. Rydym yn cynnig prentisiaethau mewn Marchnata Digidol, Gweinyddu Busnes ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, i enwi ond ychydig.

Nid yw cwblhau prentisiaeth yn golygu eich bod yn gyfyngedig i un sector neu alwedigaeth ychwaith – mae prentisiaethau yn gyfle gwych i symud ymlaen. Efallai eich bod yn brentis Gwasanaeth Cwsmer lefel 2 ac yn dewis cwblhau prentisiaeth lefel 3 mewn Arwain a Rheoli, gan gymhwyso’r sgiliau trosglwyddadwy a ddysgwyd trwy brofiad bywyd go iawn.

  

‘Nid yw prentisiaethau yn arwain at swydd amser llawn.’

Mae prentisiaethau yn darparu hyfforddiant yn y gwaith. Mae data diweddar yn dangos sut mae’r mwyafrif helaeth yn aros mewn cyflogaeth, yn aml gyda’r un cyflogwr.

Ar ôl i Codi Louise-Wiltshire adael y coleg, cysylltodd ei hen reolwr â hi ynghylch cwblhau prentisiaeth lefel 2 Gweinyddu Busnes. Penderfynodd hi fynd amdani.

“Dywedodd mai rôl dros dro yn unig fyddai hi tan i’r cymhwyster gael ei gwblhau, ond fe wnes i fagu hyder yn fy rôl a fy ngalluoedd felly arhosais ymlaen. Roeddwn i’n meddwl mai dim ond am flwyddyn yr oeddwn yma i wneud fy nghymhwyster cyntaf a nawr dyma fi 7 mlynedd yn ddiweddarach, yn barod i symud ymlaen i fod yn rheolwr.”

 

‘Mae prentisiaethau ar gyfer pobl na allant fynd i’r brifysgol’

Yn syml, mae prentisiaethau yn cynnig llwybr amgen i gyflogaeth, ond nid ydynt yn llai gwerthfawr. Gall y dull ymarferol o ddysgu fod yn llawer gwell i bobl na’r brifysgol, gyda dilyniant gyrfa cyflym.

Gellir astudio prentisiaethau ar amrywiaeth o lefelau o brentisiaethau sylfaen i brentisiaethau uwch, ac maent yn addas ar gyfer pobl ar bob lefel sgiliau. Ar ben hyn, bydd prentisiaid yn gadael gyda chymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd yr un mor werthfawr â choleg neu brifysgol.

 

‘Nid yw prentisiaethau’n cael eu talu’n dda.’

Mae’r hyn a enillwch fel prentis yn dibynnu ar y diwydiant, y lleoliad, a’r math o gymhwyster a ddewiswch. Gallwch ddod o hyd i’r isafswm cyfraddau prentisiaeth yma, ond mae llawer o gyflogwyr yn cynnig cyflog cystadleuol.

Mae prentisiaethau hefyd yn cael eu hariannu’n llawn gan y llywodraeth, sy’n golygu nad oes rhaid i brentisiaid dalu benthyciadau myfyrwyr na ffioedd dysgu, yn wahanol i brifysgol.

I Zenzy Flowers, roedd yr opsiwn o ennill arian wrth astudio yn amhrisiadwy. Meddai “Cefais fy merch yn 19 oed, felly cymaint ag yr oeddwn eisiau addysg, roedd yn bwysig i mi allu darparu. Roedd astudio prentisiaeth yn well na mynd i’r coleg gan fy mod yn ennill arian wrth ddysgu. Roedd ennill cymhwyster, ochr yn ochr â fy swydd, a gwneud y cyfan wrth gael fy nhalu, yn bwysig iawn pan oedd gen i blentyn ifanc yn y tŷ.”

 

‘Dim ond pobl ifanc 16-18 oed sy’n gwneud prentisiaethau.’

Er bod llawer o brentisiaid yn gadael yr ysgol ac yn recriwtiaid newydd, nid oes unrhyw derfynau oedran o ran pwy all gwblhau prentisiaeth. Mae rhai pobl yn dilyn prentisiaeth i ddysgu sgiliau newydd o fewn eu sector neu alwedigaeth, gan ychwanegu at eu profiad presennol gyda gwybodaeth newydd.

Yn 26 oed, cafodd LucyWilliams ei diswyddo o’i swydd mewn ffatri heb unrhyw gymwysterau a dim cynllun ar gyfer ei chamau nesaf. Gyda chymorth Educ8, daeth o hyd i’w hangerdd fel gweithiwr cymorth ac ni edrychodd yn ôl. 14 mlynedd yn ddiweddarach, mae hi’n gweithio ei swydd ddelfrydol fel Rheolwr Gwasanaeth Galwedigaethol ar gyfer Gwerthoedd mewn Gofal.

“Rwyf bellach wedi symud ymlaen i astudio fy Lefel 5 mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydw i wedi cyrraedd lle rydw i eisiau bod o fewn y cwmni ond roeddwn i eisiau gwneud y cwrs i mi fy hun, ei gael o dan fy ngwregys i weld beth all ddod i mi. Mae yna bob amser amser i ddysgu does dim ots pa mor hen ydych chi.”

 

P’un a yw prentis newydd ddechrau ar ei yrfa neu’n bwriadu symud ymlaen yn ei rôl bresennol, mae manteision prentisiaeth yn glir. Mae’r profiad ymarferol, gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a’r cyfle i fynd allan o’r ystafell ddosbarth a rhoi sgiliau ar waith yn amhrisiadwy.

 

I ddarganfod mwy am brentisiaethau, ewch i: Prentisiaethau

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content