Skip to content
Mae Grŵp City & Guilds wedi cyhoeddi heddiw y bydd 46 o fusnesau’n cael eu cydnabod gan Wobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol 2021.

Ar hyn o bryd yn ei chweched flwyddyn, mae Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol yn cydnabod ac yn dathlu sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig sydd wedi dangos ymrwymiad eithriadol i hyfforddiant a datblygiad. Er gwaethaf wynebu heriau digynsail oherwydd Covid-19, mae’r sefydliadau sy’n derbyn y safon hon o ragoriaeth wedi creu a darparu rhaglenni hyfforddi hynod ddiddorol sydd wedi arwain at effaith fesuradwy sylweddol.

Mae sefydliadau sy’n derbyn y wobr yn 2021 yn amrywio o ran maint ac yn cynnwys ystod amrywiol o sectorau. Mae cyflogwyr cenedlaethol mawr fel Barclays, CThEM a Sky UK drwodd i sefydliadau llai fel yr orsaf radio leol Diverse FM a’r elusen plant The Mulberry Bush, ymhlith y rhai sydd wedi derbyn gwobrau eleni. Mae Grŵp Bancio Lloyds a’r Undeb Amddiffyn Meddygol wedi derbyn dwy wobr yr un ar gyfer dwy raglen weithle wahanol.

Gyda sefydliadau’n wynebu rhai o’r cyfnodau anoddaf mewn hanes oherwydd y pandemig, mae llawer wedi gorfod defnyddio hyfforddiant i fynd i’r afael ag anghenion busnes cyfnewidiol ac addasu iddynt. Creodd deiliaid y Master Inn Raglen Darpar Arweinwyr sy’n datblygu staff yn y sector lletygarwch ledled y DU. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth ar-lein cryf, yn cynnig cymhwyster ILM lefel 3 ac wedi ennyn diddordeb dysgwyr yn ystod cyfnod sydd wedi bod yn arbennig o heriol i’r diwydiant. Er gwaethaf yr anawsterau y mae’r diwydiant hwn wedi’u hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 92% o ddysgwyr o’r tair carfan rithiol flaenorol yn dal i weithio ym maes lletygarwch.

Mae nifer o dderbynwyr Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol eleni wedi defnyddio hyfforddiant mewn ffordd arloesol fel ffordd o fynd i’r afael â phrinder sgiliau a bylchau sgiliau yn eu sector. Mewn ymateb i brinder sgiliau cenedlaethol a phwysau cynyddol ar y sector gofal iechyd drwy gydol y pandemig, creodd Caring Homes Ltd raglen fewnol i hyfforddi recriwtiaid tramor i fod yn nyrsys. Yn ogystal â sicrhau gweithlu gwerthfawr, mae Cartrefi Gofalgar wedi creu diwylliant o gynwysoldeb, gan gefnogi hyfforddeion rhyngwladol yn llawn i basio’r arholiad gofynnol tra’n cynnig cymorth bugeiliol ehangach. Mae cyfraddau llwyddo ar gyfer 2020-21 wedi cynyddu 11% o gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Eleni, mae Canmoliaeth Covid newydd eu creu wedi’u dyfarnu i bum sefydliad sydd wedi defnyddio hyfforddiant yn arbennig o effeithiol i ymateb i’r heriau sefydliadol a achosir gan y pandemig. Mae’r rhai sydd wedi derbyn canmoliaeth uchel yn y categori ymateb Covid-19 newydd yn cynnwys derbynwyr gwobrau blaenorol Antwerp Dental, BalfourBeatty, Dermalogica, Resurgo Trust a The Donkey Sanctuary.

 

Dywedodd KirstieDonnelly MBE, Prif Weithredwr Grŵp City & Guilds: “Mae’r 18 mis diwethaf wedi tarfu ar y ffordd y mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’n gweithredu sydd wedi arwain at newidiadau mawr i bob un ohonom yn y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio. Er gwaethaf yr heriau hyn, mae’n wych gweld ymrwymiad parhaus cymaint o sefydliadau i hyfforddiant a datblygiad yn ogystal â’r effaith gadarnhaol a newidiol y gall dysgu ei chael ar bobl.

“Mae cyflwyno Canmoliaeth Covid yn amlygu peth o’r gwaith gwych y mae’r sefydliadau hyn wedi bod yn ei wneud i oresgyn heriau ac effeithiau parhaol y pandemig. Mae’r ceisiadau wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â derbynwyr y gwobrau ynghyd a dathlu seremoni flynyddol taith yn ddiweddarach eleni.”

Mae derbynwyr blaenorol Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol wedi nodi effeithiau cadarnhaol clir ar eu busnes, gydag 82% yn dweud ei fod wedi gwella recriwtio a chadw a 62% yn dweud eu bod wedi buddsoddi mwy mewn rhaglenni hyfforddi. Bydd hyn yn hollbwysig o ran helpu busnesau i adennill ôl-covid, cau bylchau sgiliau yn y sector a hyrwyddo diwylliant o ddatblygu sgiliau.

 

Am y rhestr lawn o dderbynwyr a’u rhaglenni hyfforddi, gweler tudalen derbynwyr 2021 .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content