Skip to content
Mae Positif Care yn rhoi datblygiad staff yn gyntaf

Mae Positif Care ym Mlaenau Gwent yn cynnig gofal preswyl arbenigol hirdymor a thymor byr i blant. Mae’r cwmni’n buddsoddi yn ei staff, gyda hyfforddiant a datblygiad wrth galon y busnes.

Gan weithio gydag Educ8 Training, mae’n cynnig Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Plant a Phobl Ifanc i staff. Mae’r hyfforddiant yn helpu i ddatblygu gweithlu medrus a gwybodus sy’n ceisio newid bywydau’r plant a’r bobl ifanc yn ei ofal.

Clywn gan rai o staff Positif Care sy’n astudio’r cymhwyster Lefel 3 gydag Educ8.

 

“Mae’n well gen i ddysgu ymarferol erioed”

Mae Josh Harvey yn weithiwr cymorth preswyl yn Positif Care. Meddai, “Mae bob amser wedi bod yn well gen i ddysgu ymarferol nag addysgu traddodiadol mewn ysgolion a cholegau. Mae’r cymhwyster gydag Educ8 yn ddelfrydol i mi. Pan adewais yr ysgol, es i’r coleg i astudio prentisiaeth mewn peirianneg. Torrwyd fy astudiaethau’n fyr pan gefais ddiagnosis o lid yr ymennydd. Roedd yn golygu na allwn ddilyn gyrfa fel peiriannydd wedyn.

Rwyf bob amser wedi bod yn berson pobl ac mae gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn llwybr gyrfa perffaith i mi. Rydw i eisiau cefnogi’r rhai sydd angen fy help, ac rydw i’n gobeithio gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau’r rhai rydw i’n gweithio gyda nhw.”

“Penderfynais newid gyrfa yn gyfan gwbl”

Bu Katie Adams yn gweithio mewn ffatri leol am 14 mlynedd. Penderfynodd newid gyrfa a dilyn swydd yn gweithio gyda phlant.

Meddai, “Mae gan Positif Care enw mor dda yn lleol – roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau ymuno â’r cwmni a helpu i wneud gwahaniaeth.

Roedd hyblygrwydd y cymhwyster yn apelio ataf. Fel mam mae’n rhaid i mi weithio o gwmpas gwyliau ysgol a bywyd cartref prysur. Mae Educ8 Training yn gefnogol, ac mae fy hyfforddwr hyfforddwr yn fy asesu ar amser sy’n gyfleus i mi. Mae astudio prentisiaeth seiliedig ar waith yn golygu fy mod yn astudio yn ystod amser gwaith ac o gwmpas fy mywyd cartref. Rydym yn cael digon o amser i gwblhau modiwlau ar gyfer y cymhwyster.”

 

“Mae buddsoddi mewn staff yn golygu bod gennym ni’r sgiliau sydd eu hangen arnom”

Mae Lewis Tucker yn arweinydd tîm dros dro sy’n astudio’r cymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Plant a Phobl Ifanc.

Meddai Lewis, “Rwyf wedi mwynhau’r modiwlau yn ymwneud â hunaniaeth, diwylliant a chrefydd yn fawr. Hefyd mae rhoi dulliau sy’n canolbwyntio ar y plentyn a ddysgwyd i mewn i arfer gwaith yn hynod bwysig, ac mae amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn yn galluogi plant i ffynnu a symud ymlaen i’w llawn botensial. Mae Positif Care yn buddsoddi’n dosturiol yn eu staff, gan sicrhau bod gennym y sgiliau sydd eu hangen i wella bywydau pobl ifanc. Mae’r cymhwyster a ddarperir gan Edcu8 Training yn berthnasol ac yn amhrisiadwy i’m helpu i gael effaith gadarnhaol ar y bobl ifanc yn fy ngofal.”

“Rwy’n astudio o gwmpas bywyd gwaith a theulu prysur”

Mae Danielle Head yn gweithio’n llawn amser fel gweithiwr cymorth preswyl. Mae hi’n cydbwyso gwaith gyda mamolaeth a’i hastudiaethau.

Meddai, “Gall cydbwyso rhianta, gweithio’n llawn amser ac astudio fod yn anodd, ond mae’r cymhwyster yn seiliedig ar waith ac yn hyblyg iawn. Rwyf wedi cael hyfforddwr hyfforddwr sy’n sefydlu cyfarfodydd misol sy’n hyblyg ac wedi’u teilwra o’m cwmpas i a fy swydd. Rwy’n dal i gael treulio fy nosweithiau a phenwythnosau gyda fy mhlant, ac mae gennyf gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

 

Fel rhan o’r cymhwyster, byddwch yn astudio modiwlau craidd ac yna’n cael dewis modiwlau dewisol. Rwyf wedi mwynhau’r modiwlau meddyginiaeth a diogelwch bwyd fwyaf. Mae’r cwmni’n buddsoddi yn ei staff ac yn rhoi gwerthoedd yn gyntaf. Rwy’n dyheu am symud ymlaen o fewn y cwmni ac yn teimlo fy mod wedi fy ngrymuso gyda’r sgiliau newydd rwy’n eu dysgu.”

 

Dysgwch fwy am ein cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

 

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content