Skip to content
Mae Stephanie yn dweud wrthym sut y gwnaeth ei thaith yng Nghaliffornia i nai ei nai gychwyn ei gyrfa gofal plant.

Doedd gen i ddim y cymwysterau cywir

Astudiais Safon Uwch yn y chweched dosbarth ond gadewais oherwydd salwch. Unwaith roeddwn i’n well, dychwelais i’r coleg ond yn fuan ar ôl i fy chwaer symud i Galiffornia. Penderfynais fynd gyda hi a nani fy Nai am chwe mis. Wrth ofalu amdano fe wnes i fonitro ei ddatblygiad a ysgogodd fy niddordeb mewn gofal plant.

Deuthum yn ôl adref eisiau gweithio ym maes gofal plant ond nid oedd gennyf y cymwysterau. Des i o hyd i Educ8 a dechreuais astudio Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant fel rhan o fy rôl gyda Meithrinfa Dydd y Plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac o hynny fe ddechreuodd pethau.

 

Mae fy swydd yn rhoi boddhad mawr

Rwy’n gofalu am blant 3 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Gall ein tîm atgyfeirio fel y gallant gael cymorth. Mae gennym gyfleusterau gwych a gofod pwrpasol ar gyfer dysgu synhwyraidd. Mae rhai plant yn cael trafferth gyda synau uchel er enghraifft, felly mae ein hystafell synhwyraidd yn darparu gofod diogel.

 

Mae’r cymhwyster wedi’i deilwra i fy rôl

Fy hoff uned fu Rheoli Ymddygiad ac Ymddygiad. Mae’r uned yn perthyn yn agos i fy swydd. Rydw i wedi bod yn dysgu sut i reoli ac asesu ymddygiad plentyn.

Rwyf hefyd wedi mwynhau’r uned Lleferydd ac Iaith. Mae rhai plant yn ddi-eiriau. Mae’r uned wedi dysgu ffyrdd eraill i mi o gyfathrebu, fel cardiau fflach neu system gyfathrebu cyfnewid lluniau.

 

Mae fy hyfforddwr hyfforddwr yn fy annog

Mae gen i Hyfforddwr Hyfforddwr penodedig o’r enw Becky. Mae hi wedi bod yn anhygoel. Mae hi bob amser wrth law ac rydym yn cael sesiynau dal i fyny yn rheolaidd ar y ffôn ac yn y feithrinfa i drafod fy nghynnydd a’m dysgu. Mae’r gefnogaeth wedi bod yn dda iawn ac oherwydd yr hyblygrwydd o allu cael mynediad i’r adnoddau dysgu ar-lein rydw i wedi gallu ffitio astudio o amgylch fy ymrwymiadau eraill.

 

Rwy’n gallu dysgu, ennill cyflog a gweithio

Pan oeddwn i yn yr ysgol doeddwn i ddim yn gwybod beth roeddwn i eisiau ei wneud ac yn canolbwyntio ar brifysgol. Mae Educ8 wedi caniatáu i mi arallgyfeirio a dilyn y llwybr iawn i mi. Rwyf wedi gallu dysgu ac ennill cymhwyster tra roeddwn mewn swydd.

Darllenwch fwy am ein cymwysterau gofal plant yma

 

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content