Skip to content
Meithrinfa Gymraeg yn hybu sgiliau gyda phrentisiaethau

Mae meithrinfa ddydd Gymraeg Si Lwli yng Nghaerdydd wedi bod yn gweithio gydag Educ8 Training ers i’r cwmni ddechrau tua deng mlynedd yn ôl. Mae staff wedi cwblhau bron i 20 o brentisiaethau dros y blynyddoedd. Mae’r rheolwr Kim Hellyar yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau’n helpu’r busnes i dyfu.

 

Rydym yn gofalu am ein staff

Rydym yn fusnes clos ac yn cynnig llawer o gefnogaeth. Mae gennym tua 20 o weithwyr ac ar hyn o bryd mae pump yn astudio prentisiaeth. Rwyf newydd gwblhau’r cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth fy hun. Mae ein staff yn symud ymlaen trwy gymwysterau Gofal Plant Lefel 2, 3 a 4.

 

Mae gofal plant yn sector prysur sydd angen prentisiaethau

Trwy brentisiaethau gallwn astudio ac uwchsgilio. Mae ein lleoliad ar agor 8am-6pm felly rydyn ni’n gweithio diwrnod hir. Mae llawer o staff yn astudio yn ystod amser gwaith, ac mae hyn yn berffaith ar gyfer ein Hyfforddwr Hyfforddwr sy’n ymweld yn ystod oriau gwaith. Rydym yn ymdopi â’r llwyth gwaith yn dda oherwydd natur astudio prentisiaeth.

 

Mae’n bwysig cael staff medrus

Anelwn at sicrhau bod ein holl ymarferwyr yn cyrraedd Lefel 3. Rydym yn cyfweld â llawer o staff gwych, ond nid oes gan lawer ohonynt y sgiliau gofal plant gofynnol. Mae prentisiaethau’n helpu i ddarparu’r theori a’r rhesymau y tu ôl i pam rydym yn gwneud yr hyn a wnawn. Trwy helpu staff i gynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth maent yn magu hyder. Mae staff yn aros gyda ni ac yn symud ymlaen yn y cwmni oherwydd ein bod yn buddsoddi ynddynt.

 

 

Rydym yn edrych am weithwyr sy’n angerddol

 

Rydym yn helpu cenedlaethau’r dyfodol o ddarparwyr gofal plant i ddod i mewn i’r diwydiant. Rydym yn recriwtio prentisiaid ag anghenion dysgu ychwanegol ac nid ydym yn cyfyngu ein hunain i gyflogi staff cymwys yn unig. Rydym hefyd yn recriwtio staff heb gymwysterau ac sy’n bwysig i’r sector. Rydym yn gwirio mewn cyfweliadau bod y recriwt newydd yn fodlon astudio prentisiaeth a chyflogi staff yn seiliedig ar bersonoliaeth. Yna gallwn ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i’n staff trwy brentisiaeth.

 

 

Gall y rhai sydd eisoes mewn rôl astudio prentisiaeth

 

Yn ogystal â recriwtio staff newydd rydym hefyd yn gwella sgiliau a gwybodaeth y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector gofal plant yn barhaus drwy uwchsgilio. Mae hyn yn sicrhau bod y sector yn llawn gweithwyr medrus sy’n darparu’r gofal gorau posibl i deuluoedd a phlant.

 

 

Darganfod mwy am brentisiaethau mewn gofal plant.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content