Skip to content
Mynd i’r Afael â Phrinder Sgiliau Trwy Brentisiaethau

Mae darparwr hyfforddiant blaenllaw’r DU, Educ8 Training Group , yn galw am fwy o fusnesau i gynnwys cyfleoedd prentisiaeth yn eu strategaeth recriwtio i fynd i’r afael â phrinder sgiliau.

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn rhagweld y byddai prinder sgiliau’r DU yn costio £120bn i’r wlad erbyn 2030 yng nghanol diffyg o 2.5 miliwn o weithwyr medrus iawn.

Dywedodd Ann Nicholas, Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmer yn Educ8 Training, “Mae’r farchnad swyddi wedi gweld newidiadau sylweddol ers pandemig Covid ac mae cyflogwyr nawr eisiau arallgyfeirio eu strategaeth er mwyn cadw’r dalent orau. Fel darparwr hyfforddiant sy’n cefnogi dros 3,000 o gyflogwyr, rydym wedi clywed yn uniongyrchol gan fusnesau sut y gall prentisiaethau gefnogi recriwtio ac uwchsgilio talent.”

Mae diffyg sgiliau rheoli o fewn sefydliad yn aml yn creu problemau o ran cynhyrchiant. Mae ein cymwysterau ILM yn helpu dysgwyr a chyflogwyr i wella eu hyder wrth ennill y sgiliau rheoli pwysig hyn sydd eu hangen i dyfu’r busnes.”

Dim ond hanner cyfartaledd yr UE y mae cyflogwyr y DU yn ei wario ar hyfforddiant fesul gweithiwr. Gallai rhaglenni prentisiaeth weithio ochr yn ochr â hyfforddiant mewnol presennol i uwchsgilio staff mewn ffordd gost-effeithiol.

Mae Orbis Education & Care yn ddarparwr gwasanaethau arbenigol i blant ac oedolion ag anghenion cymhleth sy’n gysylltiedig ag awtistiaeth. Yn 2022, cofrestrodd 43 o’u haelodau staff ar brentisiaethau gydag Educ8 Training.

Dywedodd Debra Derham, Rheolwr Dysgu a Datblygu yn Orbis, “Mae ein staff wedi cael mynediad at ystod o gymwysterau prentisiaeth trwy Educ8 Training. Mae hyn wedi galluogi eu datblygiad gyrfa tra’n gallu cael mynediad at gymwysterau galwedigaethol cydnabyddedig.”

Mae rhaglen brentisiaeth yn darparu dilyniant gyrfa clir. Mae’n helpu’r cyflogwr a’r gweithiwr i ganolbwyntio ar ddatblygiad unigol a phroffesiynol.

Mae Lucy Williams yn astudio gydag Educ8 Training a symudodd ymlaen o fod yn weithiwr ffatri di-waith heb unrhyw gymwysterau i fod yn rheolwr gofal. Meddai, “Mae prentisiaethau wedi fy helpu i ddatblygu fy ngyrfa. Mae’r holl wybodaeth a sgiliau rydw i wedi’u dysgu trwy astudio wedi fy sicrhau lle rydw i eisiau bod o fewn y cwmni. Mae amser i ddysgu bob amser, waeth pa mor hen ydych chi.”

Mae prentisiaethau yn cefnogi’r prinder sgiliau presennol a hefyd yn paratoi pobl ar gyfer gweithlu’r dyfodol. Mae gan lywodraeth y DU strategaeth gadarn i economi’r DU gyrraedd y targed allyriadau sero net erbyn 2050. Mae angen sgiliau gwyrdd ar frys i gyflawni’r strategaeth hon.

Mae Educ8 Training ar fin lansio cwrs Rheoli Ynni a Charbon newydd. Bydd yn un o’r cymwysterau cyntaf o’i fath yn y DU i uwchsgilio gweithwyr i helpu i yrru nodau eu sefydliadau o ran lleihau allyriadau carbon a datblygu arferion gwaith mwy cynaliadwy.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content