Skip to content
Ni fu mentora pobl ifanc erioed mor bwysig

Andrew Davey yw Cynghorydd Busnes Menter yr Ifanc yn Educ8 Training. Mae’n sôn am y rhaglen fenter newydd ac yn esbonio pam mae mentora pobl ifanc yn hollbwysig.

Beth yw Rhaglen Menter yr Ifanc?

Ethos y rhaglen yw sgiliau bywyd a rheoli arian – dysgu trwy wneud. Rwy’n cynrychioli Educ8 fel mentor, i rannu fy ngwybodaeth yn y gorffennol ac elfennau o fy rôl bresennol fel hyfforddwr hyfforddwr. Fel aelod o gyn-fyfyrwyr Cynllun Menter yr Ifanc, roedd cymaint y gallwn ei roi yn ôl a ysgogodd fi i wirfoddoli ar gyfer y fenter.

‍ Beth mae eich rôl fel Cynghorydd Busnes Menter yr Ifanc yn ei gynnwys?

Rwy’n cyfarfod â dysgwyr ac yn gweithio gyda nhw ar faes llafur menter yr ifanc. Rydym yn canolbwyntio ar reoli arian, sgiliau rhyngbersonol, ysgrifennu CV a mwy. Cefnogir dysgwyr gyda materion emosiynol a lles. Elfen allweddol o fentora yw helpu person i bennu ei barthau cysurus. Rwy’n cwestiynu pam eu bod am wneud eu parth yn fwy ac rydym yn trafod cyfleoedd i’w hymestyn a’u herio.

Pam fod mentora yn bwysig?

Mae natur ddynol yn golygu mai ni yw ein beirniad gwaethaf ein hunain. Fel mentor, rwy’n cwestiynu ac yn dad-dynnu rhwystrau hunanadeiladol i helpu dysgwyr i gyflawni eu gwaith gorau. Rwy’n rhannu fy ngwybodaeth a phrofiadau yn y gorffennol – ar ôl gweithio ar dri chyfandir mae fy mhrofiad bywyd yn helpu. Daw ein dysgu o bersbectif a dehongliad. Rwy’n ysgogi’r cwestiynau i gael dysgwyr i feddwl a fi yw’r seinfwrdd ar gyfer y syniadau a’r cwestiynau sy’n codi.

Pa effaith ydych chi’n gobeithio ei chael ar ddysgwyr?

Rwy’n gobeithio helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol. Cawn ein llethu gan wybodaeth, sy’n aml yn flinedig, yn enwedig drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Os gallaf helpu dysgwyr i weld gwahanol safbwyntiau cyn dod i gasgliadau, teimlaf fy mod wedi gwneud gwaith gwych.

Mae Educ8 Training yn rhoi lles a gwerthoedd wrth galon ein prentisiaethau. Dewch o hyd i’r cymhwyster iawn i chi .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content