Skip to content
Pobl anabl sy’n cael eu taro galetaf gan gostau byw cynyddol

Mae’r argyfwng costau byw wedi effeithio ar bob un ohonom. Mae prisiau nwy yn codi i’r entrychion, cyfraddau rhent yn cynyddu, ac mae busnesau’n codi eu prisiau i ymdopi.

 

Rydym i gyd yn gwneud addasiadau i fynd i’r afael â’r argyfwng, fodd bynnag, mae ymchwil gan Lywodraeth Cymru yn awgrymu y bydd pobl anabl yn cael eu heffeithio fwyaf.

 

Pam?

Ar hyn o bryd, mae tua 20% o oedolion yn y DU yn byw ag anabledd. Canfu Scope UK mai dim ond 53% o bobl anabl sydd mewn cyflogaeth, o gymharu ag 82% o bobl nad ydynt yn anabl. Mae pobl anabl 3 gwaith yn fwy tebygol o fod yn economaidd anweithgar – ddim yn gweithio nac yn chwilio am waith.

 

Mae costau byw fel arfer yn ddrytach i bobl ag anableddau. Efallai y bydd yn rhaid iddynt wario mwy ar gludiant, gofynion dietegol, offer hygyrchedd, therapi, yswiriant neu wres.

 

Sut gallwn ni helpu?

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau ychwanegol i gefnogi pobl anabl gyda chostau byw a’u hannog i ymuno â’r gweithlu. Un o’r mesurau hyn yw’r cynllun cymell cyflogwyr. Gallai cyflogwyr sy’n recriwtio prentis ag anabledd fod yn gymwys i dderbyn £2,000.

 

Nod y cynllun yw pontio’r bwlch diweithdra, tra’n annog cyflogwyr i deimlo’r manteision o arallgyfeirio eu gweithlu.

 

I fod yn gymwys rhaid i’r prentis:

· Datgelu eu hanabledd yn y cam recriwtio

· Bod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos

· Astudio prentisiaeth ar lefelau 2 – 5 (ni chynhwysir prentisiaethau gradd))

 

Gall y dysgwr hunan-ddatgelu ei anabledd ac nid oes angen iddo ddarparu tystiolaeth. Darganfyddwch fwy am y cynllun .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content