Skip to content
Ray Big Hearted drwodd i Rowndiau Terfynol Gwobrau Gofal

Llongyfarchiadau i’n dysgwr Ray O’Hara sydd drwodd i rowndiau terfynol Gwobrau Gofal Cymru am ei Ymrwymiad i Hyfforddiant a Datblygu’r Gweithlu.

Yn gyn-filwr, mae Ray wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod pobl ag anghenion iechyd meddwl ac anghenion cymhleth yn gallu byw bywydau annibynnol yn eu cymuned.

O Dredegar ym Mlaenau Gwent, bydd yn un o’r rownd derfynol yng Ngwobrau Gofal mawreddog Cymru, a alwyd yn Oscars gofal cymdeithasol.

Mae wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ymrwymiad i Hyfforddiant a Datblygu’r Gweithlu a noddir eleni gan y darparwr sgiliau City & Guilds a Chonsortiwm CBAC.

Ray yw’r Goruchwyliwr Adnoddau Dynol (AD) yn Arches Support Services, darparwr byw â chymorth. Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r cwmni ers 2011 i ddarparu rhaglenni prentisiaeth a hyfforddiant i’w gleientiaid ar draws De Cymru.

Gwasanaethodd Ray ddeunaw mlynedd yn y lluoedd arfog gyda Bataliwn Ist Catrawd Frenhinol Cymru. Ymunodd Ray â Gwasanaethau Cymorth Arches yn 2008 ar ôl i’w ddiddordeb mewn cefnogi unigolion gael ei danio wrth weithio gydag Ymddiriedolaeth Datblygu Tredegar fel Rheolwr Prosiect ochr yn ochr â gweithwyr cymdeithasol a oedd yn gofalu am bobl o’r fath.

Wedi’i leoli yng nghanolfan Gwasanaethau Cymorth Arches yn y Ganolfan Arloesedd yng Nglynebwy, dywedodd Ray ei fod wrth ei fodd o gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr ond ei fod yn gyflym i gynnwys ei gydweithwyr yn yr enwebiad.

Dywedodd Ray: “Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi tua 21 o unigolion ar sail 24/7. Maent yn byw yn eu cartrefi eu hunain ac yn byw’n annibynnol gyda chefnogaeth ein staff. Mae’n gyflawniad gwych i’r cwmni oherwydd mae’n dangos yr hyn y gall ei wneud.

“Yn gyntaf oll y dasg yw sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn ddiogel a’r ffordd i wneud hynny yw sicrhau bod staff yn gwybod beth maent yn ei wneud ac yn gallu delio â sefyllfaoedd wrth iddynt godi. Rydym yn gwneud hynny gyda’r hyfforddiant cywir.

“Mae’r enwebiad yn golygu llawer i ni oherwydd mae’n dangos bod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn iawn. I lawer o aelodau staff, gall gweithio gydag unigolyn fod yn eithaf brawychus, yn enwedig ar y dechrau gydag unigolion y gall eu hanghenion fod yn eithaf heriol. Diolch byth, rydym yn llwyddo i gadw ein staff yn y tymor hir ac mae hynny’n fesur o lwyddiant oherwydd ein trosiant isel.”

Yn ôl Ray, mae Arches Support Services yn gwbl gefnogol i’w gweithlu ac yn awyddus i weld staff yn datblygu yn eu rolau, gan sicrhau bod ganddynt y wybodaeth a’r sgiliau cywir. Ar hyn o bryd mae gan Arches 14 o Ddysgwyr ar raglenni Dysgu amrywiol.

Dywedodd fod yr holl staff newydd yn cael cwrs sefydlu ac ar ôl eu cwblhau yn cael eu cyfeirio at Educ8 i gwblhau eu dysgu perthnasol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

“Mae rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer hyfforddi a datblygu staff yn hanfodol er mwyn sicrhau arfer da a darparu gwasanaeth o safon.”

“Heb dîm o staff medrus, ymroddedig sydd wedi’u hyfforddi’n dda ni allant lwyddo yn ei nod o ddarparu gofal o ansawdd uchel

“Rydym yn gweithio gydag unigolion sydd ag anghenion amrywiol a gwahanol ac mae angen hyfforddi’r staff yn benodol ar gyfer yr unigolyn hwnnw. Fy ngwaith i yw sicrhau eu bod yn gyfredol a gwneud yn siŵr eu bod yn cael yr hyfforddiant cywir,” meddai.

Wrth enwebu Ray, dywedodd Ann Nicholas ein Cyfarwyddwr Cyfrif Cwsmer:

“Mae Gwasanaethau Cefnogi Arches wedi adeiladu a chefnogi eu gweithlu yn barhaus trwy hyfforddiant a datblygiad – gan ganiatáu i unigolion fod yn gwbl eu hunain a’u cefnogi i barhau â’u haddysg.

“Maen nhw hefyd wedi dangos eu gallu i helpu unigolion i gydnabod a deall eu cryfderau wrth eu cefnogi i ddatblygu eu meysydd datblygiad proffesiynol. Bob amser, maen nhw wedi cynnig adnoddau a chefnogaeth i’w timau.”

“Mae Ray O’Hara, y Goruchwylydd AD, yn ymgysylltu’n llawn ac yn gefnogol ac yn gyflym i weithredu ar unrhyw beth sydd ei angen i gefnogi’r staff; gwneud yn siŵr ei fod yn ymwneud yn llawn â thaith ddysgu pob unigolyn a’r cynnydd a wneir. “

Dysgwch fwy am ein cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol .

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content