Skip to content
‘Rejuven8 Time’ ar gyfer lles staff

Yn y Grŵp Educ8 mae ein pobl yn golygu popeth i ni. Heb ein gweithlu llawn cymhelliant a gofalgar, ni fyddai’r cwmni’n cyflawni’r clod y mae’n ei gyflawni. Mae iechyd a lles ein staff bob amser wedi bod yn hollbwysig i ni. Yn ystod y cyfyngiadau symud coronafeirws, rydym wedi cyflwyno sesiynau 30 munud dyddiol sy’n galluogi staff i gymryd egwyl o’u gweithfannau. Rydym wedi enwi’r sesiynau hyn yn amser ‘Rejuven8’.

Mae sesiynau Rejuven8 yn annog staff i gymryd 30 munud bob dydd rhwng 1pm – 1.30pm i ‘gamu i ffwrdd’ o’u sgriniau gweithfan a gliniaduron. Y nod yw i staff ddefnyddio’r amser hwn (sy’n ychwanegol at eu hamser cinio) i gymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n caniatáu iddynt gamu i ffwrdd o’u gweithfan am gyfnod byr a chefnogi eu lles.

Rydym wedi cael adborth cadarnhaol gan staff, gyda llawer yn dweud eu bod yn ‘teimlo’n fwy cynhyrchiol’ yn y prynhawn ar ôl cymryd eu sesiwn Rejuven8. Mae llawer wedi bod yn defnyddio’r amser i wneud ymarfer corff newydd fel aerobeg neu i osod nod rhedeg i’w hunain, gwneud ymarferiad 10 munud ar eu Fit Bit, dechrau darllen llyfr newydd neu hyd yn oed fynd am dro yn eu hardal leol. ardal.

Dywedodd Jude Holloway, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Grŵp Educ8 “Roedd yn gysyniad a luniwyd gennym ar ddechrau’r cyfyngiadau symud cyntaf ac roeddem wedi cydnabod bod ein diwrnod gwaith wedi newid yn wirioneddol. Roeddem yn treulio llawer mwy o amser o flaen sgriniau gliniaduron a chyfarfodydd ar-lein ac roeddem am wneud rhywbeth i annog pobl i gamu i ffwrdd o’u cyfrifiaduron ar amser penodol bob dydd”.

Mae Grŵp Educ8 hefyd wedi arwyddo addewid Amser i Newid Cymru . Mae Amser i Newid Cymru yn ymgyrch genedlaethol gyda’r nod o roi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru. O ganlyniad i hyn, mae gennym hefyd hyrwyddwyr llesiant dynodedig yn y sefydliad sy’n gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer mentrau a gweithgareddau llesiant ar draws y sefydliad.

Mae Grŵp Educ8 yn darparu Prentisiaethau wedi’u hariannu’n llawn i gyflogwyr ledled De Cymru. Rydym yn cynnig rhaglenni hyfforddi mewn llawer o wahanol sectorau gan gynnwys Cyngor ac Arweiniad. Mae’r cymhwyster Cyngor ac Arweiniad Lefel 4 wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n darparu gwybodaeth, cyngor neu arweiniad i gleientiaid mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol. Crëir y cymhwyster yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac mae’n canolbwyntio ar ymarfer myfyriol ac ymreolaeth cleientiaid.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01443 749000 / enquiries@haddontraining.co.uk

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content