Skip to content
Rhyanne Rowlands yn cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021

Mae dwy Brentisiaeth Uwch wedi helpu Rhyanne Rowlands i ddatblygu yn ei rôl gyda Chymorth i Fenywod RhCT o fod yn wirfoddolwr i fod yn swyddog llawn amser yn arwain prosiectau arobryn i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig.

Yn ddioddefwr cam-drin domestig ei hun yn gynharach yn ei bywyd, mae Rhyanne, 38, o Aberdâr, bellach yn swyddog datblygu Rhondda Ddiogelach.

Ar ôl gwirfoddoli am flwyddyn i ddechrau, cafodd swydd amser llawn gyda Chymorth i Fenywod RhCT yn 2016 a dychwelodd i ddysgu gyda’r darparwr Educ8 i wella ei gwybodaeth a’i hunanhyder.

Mae Rhyanne wedi cyflawni Prentisiaethau Uwch Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad ac Arwain a Rheoli ac wedi cymhwyso fel arbenigwr cam-drin domestig. Mae hi bellach wedi symud ymlaen i Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar Lefel 5.

I gydnabod taith ddysgu lwyddiannus Rhyanne, mae hi wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021.

Bydd y dathliad blynyddol hwn o gyflawniad rhagorol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau yn gweld 35 o gystadleuwyr y rownd derfynol yn cystadlu mewn 12 categori am wobrau. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo rithwir ar 17 Mehefin.

Yn uchafbwynt y calendr dysgu seiliedig ar waith, mae’r gwobrau’n arddangos busnesau ac unigolion sydd wedi rhagori ar Raglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau Llywodraeth Cymru ac wedi mynd yr ail filltir i sicrhau llwyddiant yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae Rhyanne yn datblygu prosiectau newydd yn ardal Rhondda Cynon Taf i ddarparu gwasanaethau cam-drin domestig i ddynion a merched. Gan ddefnyddio sgiliau a enillwyd o’i Phrentisiaethau, mae hi wedi creu a gweithredu’r prosiect Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod cyntaf yng Nghymru i gynyddu a gwella gwasanaethau cymorth i oedolion yr effeithir arnynt gan drawma plentyndod.

Sefydlodd a rhedodd Rhyanne brosiect Athena hefyd i gefnogi menywod dros 50 oed i oresgyn rhwystrau hunanhyder ac ynysu a achosir gan gam-drin domestig. Enillodd y prosiect Wobr Tlws Grisial Cwm Taf yn 2018.

“Ar ôl rhwystrau yn gynnar mewn bywyd, roeddwn i eisiau datblygu a phrentisiaethau oedd y llwyfan i wneud hynny,” meddai. “Mae wedi bod yn anhygoel datblygu’n bersonol ac yn broffesiynol, sydd wedi gwella fy hyder yn fawr i ymgymryd â rolau a thasgau newydd yn fy swydd.

“Hoffwn eirioli, ni waeth beth yw eich cefndir a beth bynnag yw eich rhwystrau, gallwch chi gyflawni o hyd.”

Mae Charlie Arthur, prif weithredwr Cymorth i Fenywod RhCT, yn disgrifio Rhyanne fel “ased sylweddol” sy’n defnyddio ei sgiliau a’i gwybodaeth i wella gwasanaethau a chyfrannu at gynlluniau strategol a syniadau am brosiectau, gan sicrhau bob amser bod cleientiaid yn parhau i fod wrth wraidd unrhyw ddatblygiadau.

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content