Skip to content
Victoria a gyrhaeddodd rownd derfynol y gwobrau ar genhadaeth i godi safonau gofal plant

Mae mwy nag 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector gofal plant yn cael ei ddefnyddio’n dda gan Victoria Morris sydd bellach yn gweithio fel asesydd i’r darparwr hyfforddiant Educ8 Training.

Mae Victoria, 52 oed sy’n byw ger Caerffili, yn defnyddio ei gwybodaeth a’i sgiliau i gefnogi prentisiaid, cyflogwyr a’i chydweithwyr, ac mae’n frwd dros godi safonau gofal plant.

Mae hi wedi gweithio mewn lleoliadau gofal plant yn amrywio o ysgolion cynradd i ofal dydd preifat a chlybiau ar ôl ysgol, gan ddal rolau uwch arweinydd a rheoli tîm o staff. Cyn cael gofal plant, bu’n driniwr gwallt am 15 mlynedd.

Gan ymuno â Educ8 Training bron i ddwy flynedd yn ôl, cymhwysodd Victoria fel asesydd ac mae wedi cyflawni Prentisiaethau Uwch (Lefel 5) mewn Gofal Plant a Phrentisiaeth mewn Gwaith Chwarae. Mae hi bellach yn cyflwyno’r prentisiaethau hyn o Lefelau 2 i 5 ac mae wedi cael ei chanmol am “safon eithriadol ac ysbrydoledig” ei gwaith.

I gydnabod ei gwaith, mae Victoria wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2022. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo rithwir ar Dachwedd 10.

Mae’r gwobrau’n amlygu cyflawniadau rhagorol, yn ystod cyfnod digynsail, gan gyflogwyr, prentisiaid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

Uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer prentisiaid, cyflogwyr a darparwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, caiff y gwobrau eu trefnu gan Lywodraeth Cymru a’u cefnogi gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Prif noddwr y drydedd flwyddyn yw Openreach.

Gyda chymorth aseswyr llythrennedd digidol Educ8 Training a chyrsiau annibynnol, uwchraddiodd Victoria ei sgiliau digidol a’i galluogodd i greu llyfrynnau canllaw i helpu dysgwyr i addasu i sesiynau dysgu ar-lein yn ystod y pandemig.

Mae’n angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sydd wedi’u gwreiddio yn ei chynlluniau dysgu ac yn diweddaru ei gwybodaeth yn gyson am strategaethau asesu a chymwysterau newydd y mae’n eu rhannu â chydweithwyr.

“Ased cryfaf Victoria yw’r gallu i nodi anghenion unigol ei dysgwyr a theilwra’r ddarpariaeth i fodloni eu hoff ddull dysgu er mwyn goresgyn rhwystrau dysgu personol neu anghenion dysgu ychwanegol (ADY),” meddai Emma McCutcheon, rheolwr ansawdd Educ8 Training.

“Mae’n cydnabod bod rhai o’i dysgwyr, yn enwedig y rhai ag ADY, yn dysgu orau trwy wrando a gwylio yn hytrach na darllen. Mae adnoddau Victoria yn cael eu rhannu fel arfer gorau gyda’r tîm asesu gofal plant.”

Mae Emma yn canmol gallu Victoria i ailennyn diddordeb dysgwyr a chyflogwyr sydd wedi colli diddordeb mewn prentisiaethau drwy adolygu cynlluniau dysgu.

“Rydym yn hynod falch o gael Victoria ar ein tîm,” ychwanegodd Emma. “Mae’r gefnogaeth a’r arweiniad y mae’n ei roi i’w chyfoedion yn sicrhau bod gennym dîm hynod effeithiol o aseswyr sy’n darparu’r safonau addysgu uchaf. Mae hi’n crynhoi arfer gorau ym mhob maes o’i gwaith.

Dywedodd Victoria: “Mae fy mhrofiad blaenorol yn y sector gofal plant yn ddefnyddiol iawn i helpu dysgwyr i gysylltu arfer â theori a gwybodaeth sy’n bwysig gan fod y cymhwyster newydd wedi’i anelu at uwchsgilio’r gweithlu.

“Mae gen i amrywiaeth o ddysgwyr gwahanol ac mae’n braf ceisio dod o hyd i ffordd o ddysgu sy’n gweithio iddyn nhw.”

Wrth longyfarch Victoria a phawb arall ar y rhestr fer, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: “Mae prentisiaethau’n gwneud cyfraniad enfawr i’n heconomi a byddant yn hollbwysig wrth i Gymru barhau i adlamu’n ôl o’r pandemig.

“Gallant helpu i ddiogelu, ysgogi ac amrywio gweithlu at y dyfodol, gan roi cyfle i bobl ennill sgiliau galwedigaethol o ansawdd uchel.

“Fel rhan o’n Gwarant Pobl Ifanc, bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £366 miliwn dros y tair blynedd nesaf i ddarparu 125,000 o brentisiaethau pob oed ledled Cymru yn ystod tymor y llywodraeth bresennol.

“Rydym eisiau cynyddu cyfleoedd i bobl o bob oed a chefndir ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy yn y gweithle a gwella eu bywydau. Bydd y buddsoddiad hefyd yn helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau a bylchau mewn sectorau â blaenoriaeth sy’n hanfodol i ysgogi cynhyrchiant a thwf economaidd, gan gefnogi ein huchelgeisiau sero net, yr economi sylfaenol bob dydd a gwasanaethau cyhoeddus.”

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth am astudio cwrs Gofal Plant gyda ni, cliciwch yma

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12th September 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

Chat to us

Skip to content