Skip to content
Ymroddiad i Ddysgu

Tynnu sylw at y Goruchwyliwr Gweinyddol Busnes Kelly Watts, am ei hymroddiad a’i hymrwymiad i ddysgu.

Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu

Deuthum i Educ8 Training fel myfyriwr aeddfed yn astudio fy mhrentisiaeth Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes ac rwyf wedi bod yn gweithio yn y cwmni am gyfanswm o 18 mis.

Mae fy nghefndir yn gorwedd o fewn y diwydiant teithio, ac mae gen i lawer o brofiad mewn gwasanaeth cwsmeriaid, felly roedd gwneud cymhwyster busnes yn gwbl newydd i mi.

Rwy’n credu os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth, mae’n rhaid i chi fynd amdani. Cyn belled â’ch bod chi’n barod i roi’r gwaith i mewn, gallwch chi gyflawni unrhyw beth. Beth bynnag fo’ch oedran.

Gallaf uniaethu â’r dysgwyr

Mae astudio fy Lefel 2 a 3 mewn Gweinyddu Busnes wedi fy helpu i ddeall yn union beth mae’r dysgwyr yn mynd drwyddo.

Os byddaf yn gwybod bod gen i brawf, byddaf yn adolygu’n gyson. Cymerodd dair gwaith i mi basio fy mathemateg, ond cyrhaeddais yno yn y diwedd. Er bod rhannau o fy Lefel 3 wedi bod yn heriol mae wedi bod yn werth chweil, ac edrychaf ymlaen at dderbyn fy nghymhwyster ymhen mis.

Pan fyddaf yn asesu, rwy’n dweud fy stori wrthynt ac maent yn teimlo’n gartrefol yn awtomatig oherwydd mae’n eu helpu i wybod bod y goruchwyliwr wedi mynd trwy’r un profiad. Rwy’n gwybod sut mae’r dysgwr yn teimlo ac yn gallu uniaethu ag ef.

Yn gweithio yn Educ8 Training

Ni allaf ganmol yr Hyfforddwyr Hyfforddwyr ddigon. Maen nhw i gyd yn anhygoel ac mor gefnogol a dwi’n meddwl mai dyna wnaeth fy nharo i, yn enwedig gyda sgiliau hanfodol.

Rwy’n teimlo mai cyflawni gwobr illumin8 yw’r rheswm pam yr wyf am symud ymlaen. Mae wedi fy ngwneud yn falch ohonof fy hun i ddal ati ac rwy’n gyffrous i wneud cymhwyster arall.

Mae fy nhîm i gyd yn gefnogol, ac rydw i wir yn mwynhau gweithio yn Educ8 Training.

Cydnabyddir am ymroddiad

Dywedodd Rebecca Engwell, Arweinydd Tîm IQA, “Mae Kelly wedi rhoi ymrwymiad 150% i’w chymhwyster ac mae’n ased i’r tîm goruchwylio.”

Dywedodd Anna Dix, Hyfforddwr Hyfforddwr yn Educ8, “Mae Kelly wedi gallu cymhwyso’r unedau i’w rôl i ddatblygu ei sgiliau gweinyddol busnes ac mae wedi rhagori ei hun a symud ymlaen o Lefel 2 i 3. Mae ganddi bob amser syniadau da ac mae’n cymryd menter gyda gwen. wyneb ac agwedd gadarnhaol.”

Awydd newid gyrfa? Darganfyddwch lwybr newydd drwodd prentisiaethau

13th October 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18th September 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th September 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

1st June 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

Chat to us

Skip to content